WWW.SELUK.RU

Ѕ≈—ѕЋј“Ќјя ЁЋ≈ “–ќЌЌјя Ѕ»ЅЋ»ќ“≈ ј

 

Pages:     | 1 |   ...   | 12 | 13 || 15 | 16 |   ...   | 18 |

Ђћ»Ќ»—“≈–—“¬ќ —≈Ћ№— ќ√ќ ’ќ«я…—“¬ј » ѕ–ќƒќ¬ќЋ№—“¬»я –≈—ѕ”ЅЋ» » Ѕ≈Ћј–”—№ ”„–≈∆ƒ≈Ќ»≈ ќЅ–ј«ќ¬јЌ»я Ђ√–ќƒЌ≈Ќ— »… √ќ—”ƒј–—“¬≈ЌЌџ… ...ї

-- [ —траница 14 ] --

ѕаводле справаздачы Ґрадавага агранома за 1914 г., у штаце дэпартамента, акрам€ самога агранома, был≥ два малодшых спецы€л≥ста, два старэйшых ≥нструктары ≥ шэсць малодшых, адз≥наццаць майстроҐ па сельскай гаспадарцы ≥ тры практыканты [8, арк. 47]. Ўтат не быҐ в€л≥к≥м, ≥ €го недакамплектацы€ не дазвал€ла выконваць пастаҐлены€ перад дэпартаментам мэты. “ак, у 1914 г. у ƒэпартаменце адсутн≥чॠспецы€л≥ст па жывлагадоҐл≥, з-за чаго не быҐ нават выпрацаваны план мерапрыемстॠу губерн≥ па гэтым нак≥рунку [8, арк. 46 адв.]. ¬арта таксама адзначыць, што майстры был≥ вольнанамным≥, а ≥х рэкрутацы€ цалкам залежала ад урадавага агранома.

ѕачатак ѕершай сусветнай вайны ≥стотна паҐплывॠна персанальны склад ƒэпартамента земл€робства. ѕрызыҐ захап≥Ґ ≥ непасрэдна падпарадкаваных гарадзенскаму Ґрадаваму аграному. “ак, у л≥пен≥ 1914 г. быҐ маб≥л≥заваны спецы€л≥ст па лугаводству ¬.¬. ћакарэв≥ч, з-за чаго абав€зк≥ старэйшага ≥нструктара часова перайшл≥ на ≤. —.  ≥рух≥на, а €шчэ 21 траҐн€ 1914 г. ј.—. ≈л€неҐск≥ распачॠхадайн≥чаць аб прын€цц≥ ≤. —.  ≥рух≥на на пасаду малодшага ≥нструктара па лугаводству ≥ культурам балот [6, арк. 329].

јсабл≥ва нестаб≥льнай была с≥туацы€ з вольнанамным персаналам. “ак, урадавы аграном Ґ сакав≥ку 1915 г. нак≥равॠ≥нфармацыю Ґ шэраг сельскагаспадарчых школ (ћарС≥нагорскую, Ѕелакрын≥цкую ≥ ≥нш) пра адкрыцц ваканс≥й у √арадзенскай губерн≥:

майстра па лугаводству (два месца з акладам 75 руб. ≥ адно месца з акладам 65 руб.), майстра па пал€водству (адно месца з акладам 75 руб. ≥ адно месца з акладам 65 руб.), сакратароҐ дробных сельскагаспадарчых таварыствॠ(з акладам 50 руб. ≥ кватэрай без аплаты), сакратара пры выконваючым абав€зк≥ Ґрадавага арганома з вопытам справаводчай працы Ґ земствах ц≥ ≥ншых адпаведных установах (з акладам 100 руб. у мес€ц) [6, арк. 176-176 адв.]. јле нават жадаючы€ не сп€шал≥с€ адгукацца на прапанову, пакольк≥ пасады был≥ часовы€.

Ёвакуацы€ дз€ржаҐных установॠ√арадзенскай губерн≥ Ґ жн≥Ґн≥ 1915 г. ахап≥ла ≥ супрацоҐн≥кॠƒэпартамента земл€робства. ѕа звестках Ґрадавага агранома, на 31 жн≥Ґн€ Ґ  алугу прыбыло 14 €го падначаленых ды €шчэ сем не даехал≥ [7, арк. 163-164 адв.]. ѕа розных сп≥сах ад 1 верасн€ 1915 г. у эвакуацы≥ апынулас€ кал€ 20 супрацоҐн≥кॠƒэпартамента [7, арк. 159-159 адв.;

арк. 163-164 адв.].

ѕаводле ≥нфармацы≥ ј.—. ≈л€неҐскага ад 2 верасн€ 1915 г., увесь эваку≥раваны персанал згодна з цыркул€рам √алоҐнай управы земл€робства ≥ землекарыстанн€ ад 19 жн≥Ґн€ 1915 г. быҐ нак≥раваны Ґ распараджэнне “ульска- алужскай управы земл€робства ≥ землекарыстанн€ ды вы€в≥Ґ жаданне працаваць на нарыхтоҐках дл€ арм≥≥ [7, арк. 161].

сельскагаспадарчай спецы€л≥зацы≥ пачॠфармавацца з 1910 г., кал≥ Ґ √арадзенскай губерн≥ была Ґтворана пасада Ґрадавага агранома.

ѕасаду Ґрадавага агранома губерн≥ Ґ 1910-1915 гг. займал≥ ѕ.¬. Ћешчанка ≥ ј.—. ≈л€неҐск≥. јкрам€ cпецы€л≥стॠдэпартамента, урадаваму аграному падпарадкоҐвал≥с€ вольнанамны€ супрацоҐн≥к≥ па розных нак≥рунках. —ельскагаспадарчую дапамогу на 1914 г.

ажыцц€Ґл€л≥ два дз€с€тка спецы€л≥стаҐ, пераважна Ґ гал≥не пал€водства, лугаводства ≥ садаводства. « пачаткам ѕершай сусветнай вайны Ґ дэпартаменце востра стала праблема забесп€чэнн€ кадрам≥, пакольк≥ частка супрацоҐн≥кॠтрап≥ла пад маб≥л≥зацыю. Ќе гледз€чы на вайну, праца ƒэпартамента не спын€лас€ да жн≥Ґн€ 1915 г., кал≥ Ґ  алугу был≥ вывезены €к штатны€, так ≥ вольнанамны€ супрацоҐн≥к≥.

1. јдрес-календарь и справочна€ книжка √родненской губернии на 1912 г. √родна:

√убернска€ типографи€, 1911.

2. јдрес-календарь и справочна€ книжка √родненской губернии на 1913 г. √родна:

√убернска€ типографи€, 1912.

3. јдрес-календарь и справочна€ книжка √родненской губернии на 1915 г. √родна:

√убернска€ типографи€, 1915.

4. ѕам€тна€ книжка √родненской губернии на 1908 г. √родна: √убернска€ типографи€, 1908.

5. Ќацы€нальны г≥старычны арх≥Ґ Ѕеларус≥ Ґ √ародн≥, ф. 361, воп. 1, спр. 4.

6. Ќацы€нальны г≥старычны арх≥Ґ Ѕеларус≥ Ґ √ародн≥, ф. 361, воп. 1, спр. 20.

7. Ќацы€нальны г≥старычны арх≥Ґ Ѕеларус≥ Ґ √ародн≥, ф. 361, воп. 1, спр. 25.

8. Ќацы€нальны г≥старычны арх≥Ґ Ѕеларус≥ Ґ √ародн≥, ф. 361, воп. 1, спр. 49.

9. „ерепица ¬. Ќ. √ород-крепость √родно в годы ѕервой мировой войны: меропри€ти€ гражданских и военных властей по обеспечению обороноспособности и жизнеде€тельно сти: монографи€. √родно: √р√”, 2006.

”ƒ  811.

Ё  Ћ≈«»ќЌ»ћџ ¬ ќѕ»—јЌ»» ѕќЋќ÷ ќ√ќ ¬ќ≈¬ќƒ—“¬ј

1552 √.

√олубович ќ.ѕ.

”ќ Ђ√родненский государственный аграрный университетї

г. √родно, –еспублика Ѕеларусь Ѕелорусска€ филологическа€ наука в последние дес€тилети€ об ратила пристальное внимание на изучение различных направлений ономастики. —реди них особо стоит выделить историческую топони мику, предметом которой €вл€ютс€ географические названи€ в пам€тниках старобелорусской письменности. ƒанна€ стать€ посв€ щена анализу использовани€ моделей одной из разновидностей топо нимов Ц экклезионимов Ц в региональном разрезе на материалах наиболее полного описани€ (ревизии) ѕолоцкого воеводства 1552 г. ѕо определению, к экклезионимам следует относить топонимы, обозна чающие культовые сооружени€ и объекты.

¬ количественном отношении данна€ разновидность топонимиче ских единиц представлена достаточно скромно: они составл€ют немно гим более 3,2% от почти полутора тыс€ч топонимов, зафиксированных в Ђ–евизииї.

¬ анализируемых экклезионимах чаще всего был использован следующий принцип номинации: по св€зи названи€ культового сооружени€ с именем того или иного христианского св€того.

¬се экклезионимы можно разделить на две группы: названи€ церквей и названи€ монастырей.

÷еркви. Ќаибольшее число церквей фиксируетс€ в ѕолоцких зам ках. Ќазвани€ церквей представлены преимущественно многокомпо нентными конструкци€ми, что было вызвано необходимостью указывать в именовании им€ св€того или название праздника, а также месторасположение самой церкви: церковъ —ветого ѕокрова на “уросе, церковъ ¬ознесень€ ’ристова в месте, церковь —ветого ћиколы на ћо соры, церковъ —ветого ¬асил€ в месте. ѕространна€ конструкци€ была необходима дл€ точной локализации объектов, которые имели похожие названи€ и даже располагались близко друг от друга. “ак, на территории полоцкого замка фиксируютс€ два храма, осв€щнные в честь —в€того Ќикола€: один располагалс€ на участке Ђѕолупетеї, а второй, дл€ отли чи€, обозначалс€ как Ђцерковь дворна€ —ветого Ќиколы в замкуї.

—уд€ по названи€м, наиболее почитаемым на ѕолотчине св€тым €вл€лс€ Ќиколай, в честь которого были названы шесть церквей.

ѕомимо —в€того Ќикола€, зафиксированы единичные храмы в честь —в€тых ћихаила, ƒмитри€, ёри€, ¬асили€,  озьмы и ƒемь€на.

¬торыми по частоте посв€щени€ были храмы в честь »суса ’риста Ц —ветого —паса. »нтересно, что такие топонимы располагались исключительно вне ѕолоцка, преимущественно в частных владени€х:

язне, Ѕыстрее, ”сае, а также Ћадосне. Ќесколько реже встречаютс€ названи€ храмов в честь церковных праздников. —реди таких храмов чаще остальных встречаютс€ названи€ в честь ѕокрова Ѕогородицы.

Ѕыли также храмы, св€занные с раздниками Ѕлаговещени€, –ождества ’ристова.

”никальность экклезионимов ѕолотчины наиболее €рко про€вл€ етс€ в названии главного храма Ц —офийского —обора, который в ло кальной письменной традиции употребл€лс€ в форме мужского рода:

церковъ —ветого —офе€. ѕричины такой трансформации окончательно не €сны и дискутируютс€ в науке.

ћонастыри. Ќазвани€ монастырей также передставлены преимущественно многокомпонентными конструкци€ми: манастыр —ветого »вана ѕредтечы на ќстрове, манастыр —ветого Ќиколы Ћу ченьский, манастыр —ветых Ѕорыса √леба на Ѕелчыцы, манастыр —ве того ёр€. ¬ случа€х, когда объекты имели Ђуникальноеї название, структура их именовани€ специально упрощалась: так, манастыр —ве того ѕетра потер€л им€ ѕавла. ѕо этой же причине и название един ственного католического монастыр€ имело лаконичную формулу:

кл€штора Ѕернардынского.

Ќаибольшее число названий монастырей, зафиксированных в ревизии, относ€тс€ к ¬ерхнему замку ѕолоцка: “роицкий, ¬оскре сенский, ћашоночный и ѕетропавловский.

«а одним исключением, все топонимы, обозначающие церковные объекты, принадлежали православной церкви, соответственно именно православный канон лежал в основе церковной топонимики ѕолотчине. —уд€ по представленным в ревизии экклезионимам, к наиболее почитаемым св€тым на ѕолотчины в середине XVI в. следует отнести Ќикола€ и ћихаила. «начение экклезионимов дл€ формировани€ топонимического пространства заключалось в том, что они, по сущности, €вл€лись наиболее заметными топографическими ориентирами и сами по себе давали названи€ иным объектам: улицам (»линска€, ѕ€тницка€) и переулкам (¬ознесенский) ѕолоцка, элементам оборонительных сооружений (вежа —офейска€, Ѕогородиц ка€, городн€ Ѕорысоглебъска€).

Ћ»“≈–ј“”–ј

1. ѕолоцка€ ревизи€ 1552 года / –ед. ».». Ћаппо.- ћ.: ”нив. “ип., 1905. 257 с.

2. “арасаҐ, —.¬. ѕолацак ≤’-XVII стст.: √исторы€ и тапаграфи€. ћн.: Ѕеларуска€ навука,1998. 193 с.

”ƒ  811.161. Ќј«ќ°Ќ≤ ≤ «  јћ”Ќ≤ ј“џ°Ќј ј—ЋјЅЋ≈Ќџћ

«Ќј„ЁЌЌ≈ћ ” ѕ–Ёƒџ ј“џ°Ќј… ‘”Ќ ÷џ≤

ƒан≥льчык «.ѕ.

”ј Ђ√родзенск≥ дз€ржаҐны аграрны Ґн≥верс≥тэтї

г. √родна, –эспубл≥ка Ѕеларусь ” сучаснай беларускай мове сустракаецца шмат канструкцый з састаҐным ≥менным выказн≥кам, выражаным с≥нтакс≥чна непадзельным≥ словазлучэнн€м≥, адз≥н з кампанентॠ€к≥х зС€Ґл€ецца назоҐн≥кам з камун≥катыҐна аслабленым значэннем: ј н увогуле чалавек сурСзны (ј. —ав≥цк≥);

—тарасць Ц справа ненадзейна€ (ј. як≥мов≥ч) ≥ ≥нш.

як в≥даць з прыкладаҐ, выказн≥к у так≥х сказах мае свае спецыф≥чны€ асабл≥васц≥. ѕа-першае, назоҐн≥к аслабл€е тут сва значэнне Ґ камун≥катыҐным плане, а асноҐную сэнсавую нагрузку н€се атрыбутыҐны кампанент, што знаходз≥цца пры ≥м. ѕа-другое, у вын≥ку аслабленн€ значэнн€ назоҐн≥кам лаг≥чны нац≥ск перанос≥цца на прыметн≥к, €к≥ абав€зковы Ґ так≥х канструкцы€х.

ѕраанал≥зуем, у €к≥х абстав≥нах прэдыкатыҐны€ назоҐн≥к≥ аслабл€юць сва значэнне, раскрыем спецыф≥ку ≥меннай частк≥ выказн≥ка, выражанай спалучэннем назоҐн≥к + атрыбутыҐны кампанент, вызначым семантычны€ групы назоҐн≥каҐ, €к≥€ выступаюць у гэтай рол≥.

¬ылучэнне членॠу сказе залежыць ад сэнсавай нак≥раванасц≥ выказванн€, бо члены сказа Ц гэта с≥нтакс≥чны€ катэгоры≥, €к≥€ Ґзн≥каюць у сказе на аснове формॠсловазлучэнн€ ≥ адлюстроҐваюць аднос≥ны пам≥ж структурным≥ элементам≥ сказа.

ѕры выдз€ленн≥ членॠсказа патрэбна Ґл≥чваць ≥ той факт, што анал≥з фармальна-граматычнай структуры сказа не пав≥нен быць адарваным ад €го сэнсавай структуры. —энсава€ нак≥раванасць у так≥х канструкцы€х заключаецца не Ґ адн€сенн≥ прадмета ц≥ асобы да нейкай пэҐнай родавай катэгоры≥, а Ґ абазначэнн≥ пэҐных €касцей ц≥ Ґласц≥васцей, што Ґ гэтым выпадку прып≥сваюцца дзейн≥ку. Ќапр.:

Ўведы Ц народ стрыманы (≤. ћележ);

јле жыцц Ц дужа складана€ рэч (≤. Ќов≥каҐ).

” прыведзеных прыкладах назоҐн≥к≥ народ, рэч поҐнасцю не выражаюць прэдыкатыҐнай прыметы. —энс выказван툥 заключаецца не Ґ тым, каб адзначыць, што шведы Ц народ, а жыцц Ц рэч, а менав≥та Ґ тым, €к≥ гэта народ шведы, €ка€ гэта рэч жыцц. ѕрэдыкатыҐную функцыю Ґ прыведзеных сказах выконваюць с≥нтакс≥чна непадзельны€ словазлучэнн≥ народ стрыманы, дужа складана€ рэч.

 анструкцы≥, у €к≥х прэдыкатыҐную функцыю выконвае спалучэнне назоҐн≥к + атрыбутыҐны кампанент, неабходна разм€жоҐваць з тым≥, дзе Ґ рол≥ выказн≥ка гэты ж назоҐн≥к ужываецца без прыметн≥ка. ѕараҐн.:

1. —к≥рмунт Ц чалавек важны ≥ заможны пан (я.  олас);

√эты твой пап€рэдн≥к мужык учэп≥сты, €к бульдог. « зубоҐ выдз€рэ! (ј. —ав≥цк≥);

–ыбацтва Ц тонка€ справа (ћ. Ћупс€коҐ).

2. јдз≥н старшын€ калгаса Ґ €го чалавек, а гэты старшын€ роб≥ць у калгасе што хоча (ѕ. ѕестрак);

ѕадахвоц≥Ґс€ грыбав≥к ды Ц прагнॠбаразнку. √арадск≥, а Ґ рабоце мужык, хоць ≥ так сабе звонку (ј. ¬€люг≥н);

√эта €го справа, да €кой друг≥м н€ма н≥€кага дзела (я.  олас).

” першай групе сказॠназоҐн≥к≥ чалавек, мужык, справа зС€Ґл€юцца галоҐным≥ Ґ граматычных аднос≥нах ≥ другасным≥ Ґ камун≥катыҐным плане. ѕрыметн≥к≥ важны, учэп≥сты, тонка€ Ц другасны€ Ґ граматычных аднос≥нах, але галоҐны€ Ґ камун≥катыҐным плане, бо н€суць асноҐную сэнсавую нагрузку. ЌазоҐн≥к≥ ж чалавек, мужык, справа Ґ другой групе параҐнаных сказॠпоҐнасцю выконваюць сэнсавую нагрузку, семантычна поҐна раскрываючы значэнн≥ дзейн≥каҐ, ≥ не патрабуюць удакладн€льных кампанентаҐ.

ЌазоҐн≥к≥ з аслабленым значэннем, €к л≥чыць Ћ. ѕ. —тарасельцаҐ, факт не лекс≥чнага ≥ не марфалаг≥чнага, а с≥нтакс≥чнага парадку, абумоҐлены суп€рэчнасцю пам≥ж фармальна-с≥нтакс≥чным ≥ актуальным чл€неннем гэтых сказॠ[1, с. 9]. ¬ыкл≥кае ц≥кавасць ≥ той факт, што пам≥ж назоҐн≥кам ≥ прыметн≥кам у так≥м выпадку €к бы сц≥раецца паҐза, назоҐн≥к н≥бы зл≥ваецца з атрыбутыҐным кампанентам у адно слова.

—€род прэдыкатыҐных назоҐн≥кॠз аслабленым значэннем можна вылучыць чатыры семантычны€ групы:

1. јсабовы€ назоҐн≥к≥, €к≥€ называюць людзей па розных прыметах (полу, узросту, сва€цк≥х аднос≥нах) ≥ абазначаюць агульны€ (родавы€) пан€цц≥: чалавек, народ, людз≥, хлопец, мужчына, дз≥ц€, ф≥гура ≥ ≥нш. Ќапр.: ћой бацька Ц чалавек круты ≥ неразгаворл≥вы (Ѕ.

—ачанка);

Ћапко Ґ калгасе Ц в≥дна€ ф≥гура (я.  олас).

2. јдушаҐлны€ неасабовы€ назоҐн≥к≥, €к≥€ абазначаюць агульны€ (родавы€) назвы жывых ≥стот у аднос≥нах да дзейн≥каҐ, што Ґжыты дл€ абазначэнн€ в≥давых пан€цц€Ґ: жывла, звер, птушка, рыба, скац≥на ≥ ≥нш.: ј бусел Ц птушка, трэба сказаць, ц≥кава€ (ј. –ылько);

Ўчупак Ц рыба х≥тра€ (ј. ЎашкоҐ).

3. Ќеасабовы€ канкрэтны€ назоҐн≥к≥, што называюць агульны€ (родавы€) пан€цц≥ Ґ аднос≥нах да в≥давых (дзейн≥каҐ): горад, грыбы, дрэва, зелле, расл≥на, рэч, справа (апошн≥€ дзве лексемы Ґ значэнн≥ прадметС) ≥ ≥нш.: ¬≥льн€, €к в€дома, Ч самы прыгожы горад (ћ.

√арэцк≥);

јдвечнае дрэва дуб (≤. Ўам€к≥н);

∆оҐтагаловы€ каласав≥к≥ Ц грыбы н€доҐг≥€ (≤. Ќавуменка).

4. јбстрактны€ назоҐн≥к≥, €к≥€ зС€Ґл€юцца родавым≥ найменн€м≥, указанн€м≥ Ґ аднос≥нах да дзейн≥каҐ, што называюць дзе€нн≥, падзе≥, факты, зС€вы абСектыҐнай рэча≥снасц≥: рэч, справа, пара, задача, штука, гал≥на, пан€цце, прадмет ≥ ≥нш.: —ес≥€ Ц сама€ ц€жка€ ≥, €к н≥ дз≥Ґна, сама€ в€сла€ пара Ґ студэнтॠ(”. ƒамашэв≥ч);

—умленнасць Ц рэч н€дрэнна€ (Ћ. √аҐрылк≥н).

ѕадсумоҐваючы наз≥ранн≥, можна зраб≥ць выснову, што прэдыкатыҐны€ назоҐн≥к≥ з камун≥катыҐна аслабленым значэннем шырока Ґжываюцца Ґ мове ≥ вызначаюцца семантычнай разнастайнасцю. ” так≥х канструкцы€х адбываецца паслабленне, страта назоҐн≥кам не €го лекс≥чнага значэнн€, а тольк≥ камун≥катыҐнай рол≥ Ґ сказе.

1. —таросельцев, Ћ. ѕ. ѕредложени€ тождества в современном русском €зыке: автореф.

дисс. Е канд. филол. наук / Ћ. ѕ. —таросельцев. Ц Ћ., 1971. Ц 19 с.

”ƒ  378. 663. 037:796.035 (476.60)

Ё‘‘≈ “»¬Ќќ—“№ ѕ–»ћ≈Ќ≈Ќ»я ∆ќЌ√Ћ»–ќ¬јЌ»я

ƒЋя ‘ќ–ћ»–ќ¬јЌ»я ” —“”ƒ≈Ќ“ќ¬ “≈’Ќ» »

¬Ћјƒ≈Ќ»я ћя„ќћ ¬ ‘”“ЅќЋ≈

ƒаньковска€ “.¬., Ћеонов ».Ќ.

”ќ Ђ√родненский государственный аграрный университетї

г. √родно, –еспублика Ѕеларусь ÷ель исследовани€ обосновать эффективность применени€ жонглировани€ на формирование техники владени€ м€чом в футболе.

ƒл€ достижени€ поставленной цели в работе решались следую щие задачи:

1. »зучить технику владени€ м€чом в футболе.

2. Ёкспериментально обосновать эффективность применени€ жонглировани€ на формирование техники владени€ м€чом в футболе.

3. –азработать практические рекомендации.

“ехника футбола представл€ет собой совокупность специальных приемов, используемых в игре в различных сочетани€х дл€ достижени€ поставленной цели.

“ехнические приемы это средства ведени€ игры. ќт того, насколько полно владеет футболист всем многообразием этих средств, как умело и эффективно примен€ет их в рамках правил дл€ решени€ конкретных тактических задач в вариативных услови€х игровой де€ тельности, при противодействии игроков команды соперника, а часто и при прогрессирующем утомлении, во многом зависит возможность достижени€ высоких спортивных результатов. »скусное владение тех никой - неотъемлема€ часть всесторонней подготовки и гармоничного развити€ футболистов.

  критери€м технического мастерства футболистов можно отне сти следующие количественные и качественные показатели:

1. ќбъем и разносторонность, т.е. общее количество используе мых в игре технических приемов и их широкое сочетание.

2. Ёффективность, характеризуемую рациональным и безошибоч ным применением технических приемов, что обеспечивает оптималь ное решение игровых задач.

«. Ќадежность, определ€емую посто€нством выполнени€ техни ческих приемов с высокой степенью эффективности.

 онтрольные испытани€ (педагогическое тестирование).

¬ практике подготовки футбольных резервов примен€етс€ группа специальных тестов, оценивающих в той или иной степени способ ность футболистов к освоению отдельных технических приемов и их сочетаний, а также уровень технического мастерства на данный период контрол€, который соответствует данной возрастной категории зани мающихс€. ƒанные контрольные нормативы могут также успешно примен€тьс€ и на парах физической культуры в вузах.

1. ”дары по воротам на точность.

2. ¬едение м€ча, обводка стоек и удар по воротам.

3. ∆онглирование м€чом.

4. ѕередачи м€ча в парах.

¬ ходе эксперимента были получены результаты, которые пред ставлены в таблице є 1. ƒанные результаты отображают уровень зна чимости и достоверности изменений, произошедших по нескольким контрольным нормативам, которые, в свою очередь, нам дают пред ставление о технической подготовке студентов.

“аблица –езультаты контрольных нормативов отображающих уро вень технической подготовки студентов ”дары по воротам на точ удар по воротам, сек 11,140,13 11,020,12 0,120,03 0, ∆онглирование м€чом, раз 6,70,41 7,250,41 0,550,15 0, ѕередачи м€ча в парах, раз 22,70,56 23,70,49 10,15 0, ѕримечание: M1 Ц среднее арифметическое значение до эксперимента;

M2 Ц среднее арифметическое значение после эксперимента;

Mс Ц среднее арифметическое значение сдвига;

m1 Ц стандартна€ ошибка среднего ариф метического значени€ до эксперимента;

m2 Ц стандартна€ ошибка среднего арифметического значени€ после эксперимента, m3 Ц стандартна€ ошибка среднего арифметического значени€ сдвига;

р Ц уровень значимости;

Ё√ Ц экс периментальна€ группа;

 √ Ц контрольна€ группа.

јнализ сдвигов, изучаемых показателей технической подготовки в Ё√, показал статистически значимые сдвиги по всем контрольным нормативам.

“аким образом, результаты работы свидетельствуют о том, что применение жонглировани€ оказывает положительное вли€ние на формирование техники владени€ м€чом в футболе.

“ехника футбола представл€ет собой совокупность специальных приемов, используемых в игре в различных сочетани€х дл€ достижени€ поставленной цели.

–ациональное сочетание жонглировани€ со специальными упражнени€ми, способствующими формированию техники в футболе, с учетом возрастных и индивидуальных способностей занимающихс€, оказывает положительное воздействие на формирование техники вла дени€ м€чом в футболе.

ѕ–ј “»„≈— »≈ –≈ ќћ≈Ќƒј÷»»

1. –азминка в зан€ти€х со студентами должна занимать не более 8-10 мин., т.к. организм быстро настраиваетс€ на работу.

2. — целью повышени€ уровн€ технической подготовки студентов необходимо кроме специальных упражнений способствующих форми рованию и закреплению техники владени€ м€чом в футболе, также примен€ть упражнени€ с элементами жонглировани€ как одиночно го, так и в парах и небольших группах. ј при проведении зан€тий ис пользовать соревновательный метод, это позволит повысить уровень мотивации студентов дл€ достижени€ положительных результатов.

Ћ»“≈–ј“”–ј

1. јндреев —.Ќ. ‘утбол в школе. ћ.: ѕросвещение, 1986.

2. Ѕарков ¬.ј. ѕедагогические исследовани€ в физическом воспитании: ”чебн. ѕособие по курсу Ђќсновы Ќ»– дл€ студентов спец. ‘изическа€ культура. Ц √родно, 1995. Ц 68с.

3. √одик ћ.ј. —портивна€ метрологи€: ”чеб. ƒл€ ин-тов физ. культ. - ћ.: ‘изическа€ культура и спорт, 1988. - 192 с.

4. √риндлер  ., ѕальке ’., ’еммо ’. “ехническа€ и тактическа€ подготовка футболи стов. ѕер. с нем. -ћ.: ‘и—, 1976.

5. ≈рмолаев ё.ј. ¬озрастна€ физиологи€: ”чебное пособие дл€ студентов педагогиче ских ¬”«ов. - ћ.: 1985г. - 187 стр.

6. ќсновы математической статистики: ”чеб. пособие дл€ »‘ / ѕод. –ед.

¬.—.»ванова.- ћ.: ‘изкультура и спорт, 1990.- 176 с.

7. “еори€ и методика физического воспитани€ и спорта : учеб. пособие дл€ студ. высш.

учеб. заведений / ∆. . ’олодов, ¬.—.  узнецов. Ц 8-е изд., стер. Ц ћ.: »здательский центр Ђјкадеми€ї, 2010. Ц 480 с.

8. ‘утбол: ”чебник дл€ институтов физической культуры. ѕод ред. ѕолишкиса ћ.—., ¬ыжгина ¬.ј. Ч ћ.: ‘изкультура, образование и наука, 1999. Ч 254 с., ил.

9. „анади јрпад. ‘утбол. “ехника. ѕер. с венгерск. -ћ.: ‘и—, 1978.

”ƒ  947.

–≈Ћ»√»ќ«Ќџ≈ ќ“ЌќЎ≈Ќ»я Ќј ¬»“≈Ѕў»Ќ≈

¬ Ў≈—“»ƒ≈—я“џ≈ √ќƒџ XX —“ќЋ≈“»я

ƒианова “.Ѕ.

”ќ Ђ¬итебска€ ордена Ђ«нак ѕочетаї государственна€ академи€ ветеринарной медициныї

г. ¬итебск, –еспублика Ѕеларусь — первых лет существовани€ советской власти государство зан€ло враждебную позицию по отношению к церкви и развернуло борьбу про тив всех религиозных конфессий. »сключением не стали и 1960-е гг.

Ќаиболее жестка€ антирелигиозна€ политика проводилась в первой половине 1960-х гг.

¬ начале 1960-х гг. главной задачей государства в отношении церкви стала ликвидаци€ религиозности как пережитка прошлого.

”силение роли ѕравославной церкви в годы ¬еликой ќтечественной войны и послевоенный период вызывали обеспокоенность партийного руководства. — начала 1960-х гг. происходит резкое усиление атеисти ческой пропаганды, цели и задачи которой четко определ€лись соот ветствующими постановлени€ми ÷   ѕ——, имевшими зачастую за крытый характер. ¬ партийных документах давались установки на рез кое усиление атеистической пропаганды. — начала 1960 г. разрешалось закрывать молитвенные здани€ по решени€м не —оветов ћинистров республик, а областных исполкомов, при условии согласовани€ с —ове том по делам –ѕ÷ и религиозных культов. ¬ июле 1960 г. на бюро ¬и тебского обкома  ѕЅ были определены меропри€ти€ по усилению ате истической работы: организаци€ планомерной работы по подготовке и переподготовке лекторских кадров дл€ антирелигиозной пропаганды, улучшение работы ¬итебского ƒома атеиста, открытие факультета атеизма при вечернем университете ¬итебского горкома партии, обес печение каждой библиотеки журналами ЂЌаука и религи€ї, ЂЌаука и жизньї и т.д.

Ќачалось массовое закрытие церквей. — 1960 по 1963 гг. по ¬и тебской области их было закрыто 29. —пасо-≈вфросиньевский мона стырь в ѕолоцке был закрыт в 1960 г. по причине его €кобы антисани тарного состо€ни€. ¬ самом ¬итебске были взорваны почти все храмы, уцелевшие в основном даже в годы ¬еликой ќтечественной войны.

ќдним из таких храмов была церковь Ѕлаговещени€ ѕресв€той Ѕого родицы, построенна€ в 11-12 вв. греческими мастерами и €вл€вша€с€ уникальным пам€тником древнерусской архитектуры. —нос в 1961 г.

Ѕлаговещенской церкви уничтожил храм, представл€вший огромную ценность дл€ верующих людей и как пам€тник архитектуры.

 роме массового закрыти€ церквей государство действовало и по другим направлени€м: подрыв материально-финансовой базы церкви, ликвидаци€ духовных учебных заведений, изменение положени€ об управлении церковью, жесткий контроль над кадровой политикой ѕат риархии, давление на различные категории верующих, вплоть до пол ного запрещени€ некоторым из них (подростки, военнослужащие и др.) посещать храмы. ÷ерковные обр€довые книги систематически прове р€ли представители органов власти, и по отношению к тем, кто участ вовал в религиозных обр€дах, примен€лись различные взыскани€ и наказани€. ” отдельных св€щенников местные власти вдвое - втрое уменьшали приусадебные участки, что значительно ухудшало их мате риальное положение.

ќпределенные изменени€ в отношени€х государства и церкви наметились в 1964 г. после смены политического руководства страны.

¬ отношении церкви стало меньше насили€ и больше Ђспокойногої

ожидани€ результатов от антирелигиозной работы в предыдущие годы.

» действительно, послевоенное поколение воспитывалось уже в усло ви€х фактических религиозных гонений на церковь, активной антире лигиозной пропаганды. » как следствие, наблюдаетс€ тенденци€ с се редины 1960-х гг. снижени€ количества крещений, венчаний.

“аким образом, анализ архивных документов свидетельствует о том, что власть жестко и всеобъемлюще контролировала все стороны де€тельности церковных организаций, св€щеннослужителей, финансо вое состо€ние церквей в 1960-е годы.

Ћ»“≈–ј“”–ј

1. –ешени€  ѕ—— и —оветского государства о религии и церкви // »стори€ –оссии [электр. ресурс]. - ћ., 2009. - –ежим доступа: http // istoriyarossii/narod.ru/oreligii.html. ƒата доступа 21.01.2011 г.

2. √осударственный архив ¬итебской области. - ‘.1, оп.5, д.206, л. 111, 144-148.

3. √ј¬ќ, ‘. 4131, oп. 1, д.15.Ћ.128;

д.18,л.64.

4. √ј¬ќ, ‘.4131,оп. 1, д. 19, л.98-99.

5. √ј¬ќ, д. 1439, оп.2, д.5, л.11-12.

6. √ј¬ќ, д. 1966, оп.22, д.246, л.63-68.

”ƒ  378. 663. 037:796.035 (476.60)

“ј “»„≈— јя ѕќƒ√ќ“ќ¬ ј Ѕј— ≈“ЅќЋ»—“ќ¬, ≈® –ќЋ№

» ¬Ћ»яЌ»≈ Ќј –≈«”Ћ№“ј“ ¬ —ќ–≈¬Ќќ¬јЌ»я’

ƒокучаева Ћ.»., Ћет€го ј.ћ.

”ќ Ђ√родненский государственный аграрный университетї

г. √родно, –еспублика Ѕеларусь “актика это часть стратегии, котора€ решает главные задачи подготовки с учтом конкретных возможностей ресурсов команды, особенностей соперников, условий соревнований. ¬с это определ€ет тактический и комбинационный багаж команды.

ѕри выборе тактики игры (нападени€) следует исходить, во первых, из реальных возможностей игроков, учитыва€, прежде всего их сильные стороны, дл€ раскрыти€ которых стро€тс€ и разучиваютс€ комбинации. ¬о-вторых, тактика нападени€ определ€ет силу и сла бость реального соперника в турнире, матче.

 ќЌ“–ј“ј ј.

 онтратака это наиболее зрелищное и быстрое использование всех возможностей дл€ достижени€ результата.

Ѕыстра€ игра требует высокой техники. —тремление играть на высоких скорост€х похвально и приемлемо лишь в том случае, когда скорость не превышает уровн€ техники. —уть контратаки состоит в стремлении не только быстро двигатьс€ к щиту соперника, но и быстро переводить м€ч к щиту соперника с помощью резких передач, или, ес ли нет свободного адресата дл€ получени€ м€ча, с ведением м€ча, с активным продвижением вперд.

 ќЌ“–ј“ј ј ¬ќ«ћќ∆Ќј ѕ–» —Ћ≈ƒ”ў»’ —»“”ј÷»я’:

1)при перехвате м€ча 2)при вз€тии отскока на свом щите 3)после пробивани€ соперником штрафных бросков 4)после выигрыша спорного м€ча 5)после того как сопернику удатс€ забросить м€ч.

ѕќ«»÷»ќЌЌќ≈ Ќјѕјƒ≈Ќ»≈.

÷елью наших комбинаций €вл€етс€ освобождение игрока дл€ атаки с излюбленной позиции либо создание условий дл€ обыгрывани€ один на один. ¬ комбинации, как правило, участвуют все п€ть игроков.

ќдни создают ситуацию дл€ непосредственной атаки кольца, другие отвлекают защиту и готовы, в случае необходимости, заменить первых или выполнить иную функцию: отвлекающий манвр, подстраховку, борьбу за отскочивший м€ч и т.д.

–асстановка игроков ни в коем случае не должна лишать игроков творческой инициативы умени€ самим делать игру. –асстановка, ско рее, должна помочь им в этом навести определнный пор€док, чтобы два, а то и три игрока не шли все вместе на получение одного м€ча, облегча€ тем самым игру защитникам. „асто бывает так, что после первой комбинации не создалась ещ удобна€ ситуаци€ дл€ атаки, но игрокам не достат терпени€, и атака начинаетс€ из неудобной пози ции. ѕоэтому важно иметь систему комбинаций, переход€щих из од них построений в другие.

–езультат в играх зависит от слаженных действий в защите и быстрого перехода в нападение, а также тактического мышлени€ игро ков.

Ћ»“≈–ј“”–ј

»нтернет источник www/slamdank.ru ”ƒ  378.147 : 811.

‘ќ–ћ»–ќ¬јЌ»≈ Ћ»Ќ√¬»—“»„≈— ќ… ј “»¬Ќќ—“»

—“”ƒ≈Ќ“ќ¬ Ќј ”–ќ ј’ »Ќќ—“–јЌЌќ√ќ я«џ ј

≈встратова ».¬.

”ќ Ђ√родненский государственный аграрный университетї

г. √родно, –еспублика Ѕеларусь ƒл€ достижени€ успеха в жизни все более необходимым стано витс€ высокий уровень лингвистического развити€. ¬ажно не только владеть несколькими иностранными €зыками, но и уметь сопоставл€ть слова, выражени€ из разных €зыков или внутри одного €зыка, распо знавать €зыковую игру, котора€ так часто используетс€ в средствах массовой информации. —егодн€ успешный человек должен быть готов к изучению любого нового €зыка, который ему понадобитс€ в жизни, а при межкультурном общении к толерантному воспри€тию необыч ных про€влений чужой культуры. ѕовседневно приходитс€ сталки ватьс€ с переплетением кириллицы и латиницы (например при обще нии в интернете, а также в рекламных текстах). » это далеко не пол ный список ситуаций, в которых требуютс€ лингвистический умени€.

ѕоследние формируютс€ в результате лингвистической активности студентов на зан€ти€х по иностранному €зыку. Ћингвистическа€ ак тивность подразумевает де€тельность, св€занную с воспри€тием, ана лизом, сопоставлением лингвистического содержани€.

”никальный опыт, нацеленный на формирование лингвистиче ского мировоззрени€, который проводитс€ в московских школах с года в рамках эксперимента, можно перен€ть и успешно примен€ть на уроках иностранного €зыка в не€зыковых вузах.

Ќевозможно ограничитьс€ только теми €зыками, которые €вл€ ютс€ предметом отдельного изучени€. ћожно разделить иностранные €зыки в контексте рассматриваемой проблемы на несколько групп:

1) германские и романские (английский, немецкий, французский, испанский, италь€нский) Ц углубленна€ работа возможна при специ альном изучении этих €зыков;

на других уроках широко используютс€ дл€ сопоставлени€;

2) мертвые €зыки: латинский и древнегреческий Ц активна€ рабо та с морфемами этих €зыков, в первую очередь с терминологией;

3) слав€нские (украинский, польский, болгарский и др.) - неслож на€ сопоставительна€ работа возможна на всех предметах в силу их сходства с русским и белорусским €зыками.

—ледует выделить следующие виды лингвистической активности:

- внутри€зыковые и межъ€зыковые сопоставлени€;

- вы€снение этимологии слов и выражений;

- вы€вление отраженных в €зыке €влений культуры своего и дру гих народов;

- фиксаци€ €зыковых ассоциаций, цитат, устойчивых образов, св€занных с определенным словом;

- €зыкова€ игра (включение слова, выражени€ в €зыковую игру, использование его в шутке юмористической ситуации);

- выражение словесной конструкции другими словами, подбор синонимов, сжатие и разворачивание теста.

–ассмотрим на примерах некоторые из перечисленных видов лингвистической активности.

—опоставление структуры и значений слов-синонимов »нтересно сравнить структуру латинского слова musculus (мыш ка), производного от mus, пришедшего в английский €зык в виде слова muscle, в русский €зык в виде слова Ђмускулї, и слав€нского Ђмышцаї, также обозначающего маленькую мышь. —амо слово Ђмышьї род ственно латинскому mus, т.е. биологический термин, восход€щий к латыни, дважды приходил в русский €зык и основывалс€ на сравнении мускула с бегающей под кожей мышкой.

—опоставление грамматических категорий значений в разных €зыках ÷елесообразно объ€снить студентам, как €зык может компенси ровать отсутствие грамматической категории. ≈сли в €зыке нет окон чаний или артиклей, указывающих на род существительного, то можно поступить как в английском €зыке Ц чтобы различать кота и кошку, англичане говор€т he-cat или she-cat, добавл€€ к слову cat местоиме ние he Ђонї или she Ђонаї. јналогично могут использоватьс€ и слова boy (мальчик, юноша) и girl (девочка, девушка). —равните названи€ возлюбленных boy-friend и girl-friend.

Ётимологи€ слова Ђwhiskyї

—читаетс€, что искусство дистилл€ции принесено в Ўотландию христианскими миссионерами, которые в свою очередь узнали его от крестоносцев, принесших дистилл€цию с Ѕлижнего ¬остока. Ўот ландцы изменили процесс, заменив виноград на €чмень и назвали по лучившийс€ напиток водой жизни (uisge beatha). Ётот напиток из-за абсолютной непроизносимости его названи€ английскими захватчика ми постепенно мен€л свои названи€ Ц uisge-uisce-fuisce-uiskie и нако нец, whisky.

ѕример €зыковой игры в компьютерном сленге ѕрактически весь пример пришел из английского €зыка. ѕро грамма дл€ Ђпрожигаї дисков (т.е. перезаписи на CD) называетс€ име нем римского императора: Nero Ц Ќерон. ѕочему? ј потому, что это CD burner, что звучит (особенно в американском произношении) точно так же, как City burner Ц ассоциаци€ с пылающим –имом (здесь пере мешалась лингвистическа€ активность разных направлений Ц ассоциа ции, отражение фактов культуры, €зыкова€ игра).

Ётимологи€ слова Ђнасекомоеї

Ёто слово €вл€етс€ словообразовательной калькой латинского слова insectum (отсюда в русском €зыке слово Ђдезинсекци€ї - дей стви€, направленные на уничтожение вредных насекомых), которое, в свою очередь, было калькой греческого слова entomon (название науки о насекомых Ц Ђэнтомологи€ї). ћожно выстроить цепочки превраще ни€ морфем, анализируемых слов en-tom-on, in-sec-tum и на-сек-омое:

приставка en- (греч.) переходит в in- (латин.), котора€, в свою очередь, превращаетс€ в на- (рус.). јналогично корень -tom- (греч.) измен€етс€ в Цsec- (латин.), что в русском варианте дает корень Цсек-. “ака€ струк тура слова всех трех €зыков подчеркивает специфику формы тела насекомого, как бы разделенного на части.

”ниверсальными будут навыки работы с терминологией, слова р€ми, справочниками. ≈сли работа по сопоставлению морфем, слов, словесных конструкций станет привычной дл€ студентов, будет вызы вать у них интерес, то это будет дополнительным стимулом дл€ разви ти€ €зыковой и контекстуальной догадки при чтении ино€зычной ли тературы.

ѕредставленные виды де€тельности позвол€т преподавател€м иностранных €зыков в достижении таких целей, как формирование межпредметных св€зей и навыков исследовательской работы студен тов, актуализаци€ и попул€ризаци€ изучени€ гуманитарных предметов студентами не€зыковых вузов. ќпыт лингвистической активности сту дентов поможет сформировать у них умени€, которые будут востребо ваны во всех предметных област€х как в процессе обучени€, так и в дальнейшей жизни.

Ћ»“≈–ј“”–ј

1. ƒроздова ќ.≈. ќсновы €зыкознани€ дл€ школьников Ц ћ.: ѕросвещение, 2009.

2. ƒроздова ќ.≈.: –оль иностранных €зыков в формировании опыта лингвистической активности школьников // »ностр. €зыки в школе. Ц 2011.-є2.- —.21-26.

3. ƒроздова ќ.≈. ”роки €зыкознани€ дл€ школьников // »ностр. €зыки в школе. 2005. є3. Ц —. 37-39.

”ƒ  370.

—ќ÷»јЋ№Ќќ-ѕ—»’ќЋќ√»„≈— »≈ ‘ј “ќ–џ

Ёћќ÷»ќЌјЋ№Ќќ√ќ Ђ¬џ√ќ–јЌ»яї ”„»“≈Ћ≈…

 арнелович ћ.ћ., ћаланчик Ќ.¬.

”ќ Ђ√родненский государственный университет имени янки  упалыї

г. √родно, –еспублика Ѕеларусь Ёмоциональное Ђвыгораниеї учителей инициируетс€ комплексом факторов, включающих индивидуально-психологические особенности личности и специфические особенности профессиональной де€тельно сти. ќсобую группу составл€ют социально-психологические факторы, такие как: социально-психологический климат, межличностные взаи моотношени€ в коллективе, сплоченность и единство группы [1]. ¬ этой св€зи особо актуальным представл€етс€ изучение системы меж личностных отношений в педагогическом коллективе в их св€зи с эмо циональным Ђвыгораниемї учителей. ƒл€ реализации цели исследова ни€ использовались методики: Ђ—убъективна€ оценка межличностных отношенийї (—ќћќ) (—.¬. ƒухновский), Ђѕотребность в педагогиче ском общенииї (ѕѕќ) (—.—. ’арин), опросник Ђпсихического выгора ни€ї дл€ учителей (ј.ј. –уковишников). ¬ыборка составила 30 педа гогов женского пола, в возрасте от 23 до 65 лет со стажем работы от года до 40 лет.

¬следствие анализа субъективных оценок испытуемых, получен ных с помощью методики —ќћќ, было установлено, что во взаимоот ношени€х педагогов доминирует низка€ напр€женность (80% учите лей), низка€ отчужденность (54%), низка€ и средн€€ конфликтность ( и 40% соответственно), низка€ и средн€€ агресси€ (70 и 30% соотв.).

—огласно —.¬. ƒухновскому, такие показатели свидетельствуют о большом количестве незначимых и поверхностных социальных кон тактов, низкой адекватности рефлексии учителей;

демонстрации педа гогами зависимости, м€гкосердечи€, альтруизма, гиперсоциальности, конформности с целью избегани€ одиночества и Ђненужностиї, стрем лении подчеркнуть свою причастность к интересам большинства, ком промиссном поведении, несдержанности в изли€нии дружелюби€.

јгрессивные намерени€ тщательно скрываютс€ или контролируютс€.

ќднако чрезмерное выражение коллегами сближающих чувств также может говорить о дисгармонии в отношени€х.

ѕо результатам проведени€ методики ѕѕќ было вы€влено, что 60% учителей имеют среднюю потребность в общении с коллегами и учащимис€, 22,5% человек Ц высокую, 17,5% Ц низкую. ¬ысокие пока затели свидетельствуют о гипертрофированной общительности, склон ности давать оценки и советы, нав€зчивости в отношени€х, любопыт стве, демонстративности, вызывающих раздражение у окружающих.

Ќизка€ потребность в общении может быть вызвана особенност€ми характера, неуверенностью, какими-либо проблемами в личной жизни и свидетельствует об эмоциональном Ђвыгоранииї.

»сследование показателей эмоционального Ђвыгорани€ї позво лило вы€вить у 72,5% учителей средние значени€ индекса психическо го Ђвыгорани€ї, свидетельствующие о средних энергетических ресур сах в профессиональной де€тельности, а также о высоком риске разви ти€ синдрома. ƒл€ 57,5% учителей характерны средние значени€ по шкале психоэмоционального истощени€, дл€ 60% средние показате ли личностного отдалени€. ѕри этом у 45% учителей вы€влено сниже ние творческой активности и продуктивности;

низкомотивированные педагоги не заинтересованы в результатах своего труда, не стрем€тс€ к совершенствованию своей педагогической де€тельности.

Ѕыли вы€влены св€зи между показател€ми эмоционального Ђвы горани€ї учителей и особенност€ми межличностных отношений в пе дагогическом коллективе. “ак, показатели Ђнапр€женность отноше нийї, Ђотчужденность отношенийї, Ђконфликтность отношенийї пе дагогов имеют высокую положительную коррел€ционную св€зь с пси хоэмоциональным истощением, личностным отдалением и индексом психического Ђвыгорани€ї;

среднюю степень положительной коррел€ ции со сниженной профессиональной мотивацией. —редн€€ отрица тельна€ коррел€ционна€ св€зь вы€влена между показателем Ђпотреб ность в педагогическом общенииї и показател€ми Ђличностное отда лениеї, Ђпсихоэмоциональное истощениеї и индексом психического Ђвыгорани€ї. Ёто говорит о том, что учител€, активно общающиес€ с коллегами, имеют меньший риск Ђсгоретьї.

“.о., положительные межличностные отношени€ в педагогиче ском коллективе €вл€ютс€ необходимым условием профилактики де формаций личности учител€. ¬ случае доминировани€ деструктивных взаимоотношений в системе Ђучитель-учительї риск развити€ синдро ма эмоционального Ђвыгорани€ї возрастает.

Ћ»“≈–ј“”–ј

јникеева, Ќ. ѕ. ”чителю о психологическом климате в коллективе / Ќ.ѕ. јникеева. Ц ћ.: ѕросвещение, 1989. Ц 140 с.

”ƒ  378.091.147:

ћќ“»¬ј÷»я ¬ »«”„≈Ќ»» »Ќќ—“–јЌЌџ’ я«џ ќ¬

¬ Ќ≈я«џ ќ¬ќћ ¬”«(≈)  от ј.√.

”ќ Ђ√родненский государственный аграрный университетї

г. √родно, –еспублика Ѕеларусь ѕроблема мотивации в учении возникает по каждому предмету.

ќднако особо остро стоит проблема мотивации изучени€ иностранных €зыков в вузе, особенно когда он не€зыковой. ќпыт показывает, что происходит е снижение из года в год.

–асценива€ мотивацию как важнейший стержень процесса овла дени€ иностранным €зыком, обеспечивающий результативность, нуж но иметь в виду следующее: мотиваци€ Ц сторона субъективного мира студента, она определ€етс€ его собственными побуждени€ми и пред ставлени€ми, осознаваемыми им потребност€ми. ќтсюда все трудно сти вызова мотивации со стороны.

 оммуникативную разновидность внутренней мотивации можно назвать основной, так как коммуникативность Ц это перва€ и есте ственна€ потребность изучающих иностранный €зык. ѕри овладении иностранным €зыком в атмосфере родного €зыка, иностранный пред стат как искусственное средство общени€.  оммуникаци€ на ино странном €зыке на зан€ти€х носит в основном условный характер, по этому важно обращатьс€ к воображению студентов, к их фантазии, к игре. ‘актически любую тему можно сделать личностно значимой.

—обыти€ актуальной действительности также могут обогатить со держание зан€ти€, показав студентам, что они учатс€ не дл€ вуза, а дл€ жизни это, несомненно, поддерживает коммуникативную мотивацию.

ѕоэтому на зан€ти€х следует использовать информацию из газет, жур налов страны изучаемого €зыка, знакомить с сайтами, показывать фильмы.

ѕознавательный характер материала урока играет немаловажную роль в коммуникативной мотивации и должен быть подчинн правилу равновеси€ между новой и уже известной информацией. –авновесие между новой и уже известной информацией может быть соблюдено путм актуализации межпредметных св€зей. ¬ этом случае факты и событи€, усвоенные на других зан€ти€х по другим област€м знаний, предстают перед учащимис€ на уроках иностранного €зыка как бы в новой оболочке. ”знавание их доставл€ет учащимс€ радость познани€;

одновременно они на деле убеждаютс€, что иностранному €зыку, как и родному, свойственна органична€ вплетнность во внешний много мерный мир.

–азнообразие как необходима€ черта любого хорошего обучени€ способствует поддержанию интереса к учбе.

—ледующим немаловажным фактором, способствующим сохра нению коммуникативной мотивации, €вл€етс€ рациональное сочетание различных форм работы.

√рупповые формы работы активизируют внимание, пам€ть и во лю даже студентов с невысоким уровнем обученности. –абота€ в мик роколлективе, каждый студент группы не может отказатьс€ выполн€ть свою часть работы, дорожа мнением и отношением к себе товарищей.

ѕри затруднении он может рассчитывать на помощь более Ђсильногої.

“аким образом, каждый член группы, скорее приобщаетс€ к активной де€тельности.

ѕредпосылки дл€ возникновени€ коммуникативной мотивации могут быть созданы при соответствующем содержании и соответству ющих организационных формах зан€тий. ¬с это опосредуетс€ препо давателем и полностью зависит от его стил€ работы.

¬ целом преподаватель как личность должен быть интересен сту дентам. ≈сли он не зацикливаетс€ на свом предмете и его интересует жизнь современных молодых людей, их проблемы, а также глобальные проблемы общества, которые предстоит в недалком будущем решать его студентам, если преподаватель умеет передать и объ€снить свой интерес студентам, то они сами будут стремитьс€ к общению с ним, изучать его предмет.

”ƒ  378.146:

ќ—ќЅ≈ЌЌќ—“» ‘ќ–ћ»–ќ¬јЌ»я ѕќ“–≈ЅЌќ—“»

¬ «јЌя“»я’ ‘»«»„≈— ќ…  ”Ћ№“”–ќ… » —ѕќ–“ќћ

—“”ƒ≈Ќ“ќ¬

 уликов ¬.ћ.

”ќ ЂЅелорусский государственный технологический университетї

г. ћинск, –еспублика Ѕеларусь ¬севозрастающее стремление нашего государства в формирова нии и культивировании социальных потребностей и, в частности, по требности в зан€ти€х физической культурой и спортом, обусловлено их возрастающей значимостью в современном обществе.

¬ широком понимании потребность Ц это "внутренний стимул вс€кой жизнеде€тельности". ¬ качестве физкультурных потребностей могут выступать любые потребности человека, удовлетворение кото рых возможно средствами физической культуры.

¬ышеназванна€ проблема €вл€етс€ актуальной и дл€ физического воспитани€ студентов, так как специфическим содержанием его €вл€ етс€ не только обучение движени€м, воспитание физических качеств, овладение специальными физкультурными знани€ми, но и формирова ние осознанной потребности в физкультурных зан€ти€х.

ѕотребность в физкультурных зан€ти€х в данном конкретном случае следует рассматривать как осознание студентами необходимо сти совершенствований своей биологической и социальной природы.

ќднако в силу р€да причин, несмотр€ на объективную необходимость, как отмечаетс€ в р€де социологических исследований, значительна€ часть студенческой молодежи все же систематически не занимаетс€ физической культурой и спортом, а некоторое число студентов вообще не изъ€вл€ет желани€ выполн€ть физические упражнени€.

¬ св€зи с вышесказанным вполне закономерно ставитьс€ задача перед физическим воспитанием в вузе о привлечении студентов к ре гул€рным зан€ти€м физической культурой и спортом с целью повыше ни€ уровн€ физической подготовленности, организации здорового об раза жизни, подготовки к учебно-трудовой де€тельности. ѕри этом не следует забывать, что решить эту важную задачу нельз€ без формиро вани€ у студентов потребности в зан€ти€х физической культурой и спортом.

ƒл€ того чтобы сформировать эту физкультурную потребность, необходимо знать диалектику, весь процесс ее формировани€, начина€ от интуитивного до конца неосознанного возникновени€ потребности и заканчива€ целенаправленным действием по ее удовлетворению.

 ак показало изучение литературы по этой проблеме, механизм формировани€ потребности в зан€ти€х физической культурой и спор том, его организационно-методические положени€ все еще не подвер гались достаточно строгому научному анализу, обобщению и экспери ментальному обоснованию.

»сход€ из всего вышеизложенного, в данной работе предприн€та попытка теоретически обосновать механизм формировани€ у студенче ской молодежи потребности в систематических зан€ти€х физкультурой и спортом, его общие организационно-методические положени€.

 ажда€ потребность личности формируетс€ соответствующими объективными и субъективными факторами, определ€ющими де€тель ность и поведение человека. —труктурно-логически эти факторы и процесс формировани€ потребности кратко можно выразить следую щим образом: среда Ц предпосылки Ц состо€ние напр€женности Ц осо знание Ц мотиваци€ Ц решение Ц установка Ц действие.

¬се вышеприведенные этапы представл€ют собой единую диалек тическую целостность, основой и началом которой €вл€етс€ среда, а за вершением Ц действие, направленное на удовлетворение потребности.

ќдна из наиболее важных проблем, котора€ возникает при фор мировании потребности в физкультурных зан€ти€х заключаетс€ в том, чтобы создать благопри€тные услови€ дл€ ее развити€. –ешить эту проблему возможно следующим образом:

1. —оздать материальные услови€ дл€ зан€тий физическими упражне ни€ми.

2. ¬недрить в физкультурную практику систему социальных стимулов поощр€ющих людей, которые занимаютс€ физической культурой.

3. ѕовысить физкультурную образованность студентов.

ѕри достаточно длительном периоде зан€тий физической культу рой и спортом потребность в них закрепл€етс€ и может превратитьс€ в привычку. ¬ойд€ в привычку, она в качественно ином плане взаимо действует со средой и в своем воспроизводстве функционирует по со кращенному циклу, когда уже не требуетс€ прохождени€ всех этапов ее формировани€. Ќапример, пропускаетс€ этап мотивации, прин€ти€ решени€ и р€д других.  роме того, потребность как привычка в отли чие от своего периода формировани€, теперь уже не только питаетс€ средой, но и сама ее питает. Ќапример, окружающа€ среда, вли€юща€ на привлечение студентов к зан€ти€м физической культурой и спор том, способствовала формированию потребности. ѕосле того как она неоднократно удовлетвор€лась и закрепилась как одна из черт лично сти и образа жизни студентов, то тогда они уже сами создают вокруг себ€ "поле напр€женности" и на своем примере приобщают других к зан€ти€м физической культурой и спортом.  огда потребность стала привычкой, она может значительное врем€ про€вл€тьс€, хот€ в самой среде не будет уже условий дл€ ее формировани€. Ёто положение име ет большое практическое значение, так как способствует сохранению у студентов необходимого уровн€ двигательной активности на старших курсах, после окончани€ вуза, на прот€жении всей жизни.

“аким образом, правильно сформированна€ потребность в зан€ ти€х физической культурой и спортом св€зана с приобщением студен тов к регул€рным зан€ти€м физическими упражнени€ми, воспитанием у них положительного отношение к физическому воспитанию, пони манием его социальной роли, осознанием необходимости физического совершенствовани€ и организации здорового образа жизни.

”ƒ  378. 663. 037: 796.

ќ–√јЌ»«ј÷»я ”„≈ЅЌџ’ «јЌя“»… ¬ —ѕ≈÷»јЋ№Ќќћ

”„≈ЅЌќћ ќ“ƒ≈Ћ≈Ќ»» Ќј  ј‘≈ƒ–≈ ‘»«»„≈— ќ√ќ

¬ќ—ѕ»“јЌ»я » —ѕќ–“ј ¬”«ј

 уликов ¬.ћ.1, ћарчук ј.Ќ.2, —таричкова ≈.Ќ. ”ќ ЂЅелорусский государственный технологический университетї

г. ћинск, –еспублика Ѕеларусь ”ќ Ђ√родненский государственный аграрный университетї

г. √родно, –еспублика Ѕеларусь »ндивидуализаци€ физического воспитани€ студентов, имеющих отклонени€ в состо€нии здоровь€, €вл€етс€ одной из главных проблем учебного процесса в вузе. –еализаци€ возможности индивидуализации учебного процесса возможна только на основе обоснованной пере стройки систем и методов преподавани€ физического воспитани€, при которых пр€мые и обратные информационные св€зи со студентами станут многоканальными, а методы управлени€ процессом физическо го воспитани€ замкнутыми, базирующиес€ на свободном посещении учебных зан€тий в удобное дл€ студентов врем€. ѕрименение такой формы посещени€ зан€тий студентами —ћќ представл€етс€ актуаль ным, так как требует дифференциации видов учебно-спортивной де€ тельности и их адекватной оценки.

¬ основу организации учебного процесса по физической культуре данного контингента студентов положен опыт организации учебной де€тельности, котора€ широко примен€етс€ в учебных заведени€х —Ўј и «ападной ≈вропы, –оссии и в последние годы внедр€етс€ вуза ми нашей страны. (—.≈ршиков, “.Ћобова, —. ‘иллипов, “. Ўидлов ска€, 1998;

ћ.ѕанин, 1998;

¬.јлчинов, ј. упцов, 1998;

Ќ.ѕавлов, ј.јртмов, “.—идорова, ¬.‘ролов, 2000).

—тудент, приступающий к изучению учебной дисциплины, полу чает информацию обо всех формах зан€тий физическими упражнени€ ми с выделением об€зательного количества учебных зан€тий, необхо димых дл€ посещени€ по свободному графику в каждом семестре.

ќриентиру€сь на эти требовани€, студент самосто€тельно выбирает из предлагаемого ему на выбор врем€ зан€ти€. ¬ цел€х фиксации текущей посещаемости студентов и, что особенно важно, их регул€рности, за вод€тс€ специальные журналы, куда записывают свои данные студен ты во врем€ посещени€ зан€ти€.  оличество посещенных зан€тий за семестр формируют оценку по физической культуре студента и учиты ваютс€ при итоговой аттестации по курсу Ђ‘изическа€ культураї.

Ёто €вл€етс€ качественно новым уровнем организации препода вани€ физической культуры, в основе которой лежит непрерывна€, индивидуальна€ работа с каждым студентом в течение семестра, с уче том индивидуального заболевани€, свободного времени и их физкуль турных интересов. ƒл€ повышени€ эффективности зан€тий после каж дого семестра по всем факультетам проводитс€ анализ посещаемости студентов каждого факультета (рис. 1-2).

ѕосещаемость зан€тий в –исунок 1 Ц –езультаты посещаемости учебных зан€тий студентами специального медицинского отделени€ всех факультетов √√ј” в первом семестре 2008-09 учебного года ѕосещаемость зан€тий в % –исунок 2 Ц –езультаты посещаемости учебных зан€тий студентами специального медицинского отделени€ всех факультетов √√ј” »спользу€ результаты проведенного анализа, кафедра физическо го воспитани€, деканаты факультетов могут объективно оценивать ра боту преподавателей, провод€щих зан€ти€ в специальных медицинских группах. —деланные на этой основе выводы позвол€ют отмеченным выше субъектам управлени€ принимать правильные управленческие решени€.

— точки зрени€ педагогического процесса посещение учебных за н€тий €вл€етс€ одним из основных показателей эффективности учеб ного процесса по физическому воспитанию данной категории студен тов. ѕрослежива€ ее динамику от семестра к семестру на прот€жении учебного года и всего периода обучени€ в вузе, можно с определенной долей объективности определ€ть эффективность работы специального медицинского отделени€.

”ƒ  378. 663. 037: 796. 035 (476.6)

»——Ћ≈ƒќ¬јЌ»≈ ¬Ћ»яЌ»я ‘»«»„≈— »’ ”ѕ–ј∆Ќ≈Ќ»…

Ќј ”ћ—“¬≈ЌЌ”ё –јЅќ“ќ—ѕќ—ќЅЌќ—“№ —“”ƒ≈Ќ“ќ¬

 уликов ¬.ћ.1, —кворода ≈.¬. ”ќ ЂЅелорусский государственный технологический университетї

г. ћинск, –еспублика Ѕеларусь ”ќ Ђ√родненский государственный аграрный университетї

г. √родно, –еспублика Ѕеларусь –еформы высшей школы, к которой приступило государство, предполагает повышение качества подготовки специалистов. ќднако успешно решить поставленную задачу невозможно без формировани€ здорового образа жизни студентов, оптимизации их умственной рабо тоспособности.

—овременна€ высша€ школа насыщена образовательными техно логи€ми, которые помогают осуществить обучение, воспитание и раз витие личности студента в максимально быстром темпе. ¬недрение и использование последних сопровождаетс€ некоторыми негативными тенденци€ми, одна из которых Ц утомление. ”томление характеризует с€ временным снижением работоспособности под вли€нием длитель ного воздействи€ нагрузки. ¬озникает от истощени€ внутренних ре сурсов и рассогласовани€ в работе обеспечивающих де€тельность си стем (Ѕурлачук Ћ.‘., ћорозов —.ћ., 1999).

 онтролировать и регулировать процесс умственной работоспо собности студентов на прот€жении учебного дн€ призваны преподава тели. ќт того, насколько успешно и своевременно они это будут де лать, зависит качество процесса обучени€.

ѕоэтому педагогическа€ наука и практика нуждаетс€ в информа ционно-педагогических технологи€х оценки и управлени€ умственной работоспособностью студентов.

—уществует р€д методов различной степени сложности, позвол€ ющие оценить умственную работоспособность человека. ќднако дл€ использовани€ в практике физического воспитани€ пригодны методи ки, не требующие сложного оборудовани€, специально подготовленно го персонала, длительного времени тестировани€ и обработки резуль татов. “аким требовани€м в значительной степени отвечает корректур на€ проба. — помощью бланкового теста в установленный промежуток времени определ€етс€ количество просмотренных знаков. ƒанна€ ме тодика, исследующа€ степень концентрации и устойчивости внимани€, предложена в 1895 г. Ѕ. Ѕурдоном. Ќаиболее известной €вл€етс€ моди фикаци€ корректурной пробы Ц таблица ¬.я. јнфимова. »менно такой вариант мы предлагаем примен€ть дл€ оценки умственной работоспо собности студентов и определени€ у них утомлени€. ¬ажным показа тел€м утомлени€ €вл€етс€ характеристика качества выполнени€ зада ни€ и количества допущенных ошибок за каждый минутный интервал работы.  орректурна€ проба используетс€ в качестве методики оценки темпа психомоторной де€тельности, работоспособности и устойчиво сти к моторной де€тельности, требующей посто€нного сосредоточени€ внимани€. —ледовательно, регистриру€ снижение таких показателей, как внимание, моторна€ де€тельность, работоспособность, устойчи вость де€тельности, можно предположить наступление утомлени€ (Ќ.ј. Ѕернштейн, 1966).

ќбщеизвестно, что дл€ восстановлени€ умственной работоспо собности необходим отдых. –азличают отдых пассивный и активный, св€занный с двигательной активностью. ‘изиологическое обоснование активного отдыха дано великим русским ученым ».ћ. —еченовым, который впервые показал, что смена работы одних мышц работой дру гих лучший способ восстановлени€ сил, чем полное бездействие. Ётот важный принцип был положен в организационно-методическую осно ву информационно-педагогических технологий управлени€ умствен ной работоспособностью студентов, так как правильно организованные физические нагрузки до, в процессе и по окончании умственного труда оказывают высокий эффект в сохранении и повышении умственной работоспособности.

—уществуют различные формы использовани€ физических упражнений в режиме учебного дн€ студентов, но главной из них €в л€ютс€ учебные зан€ти€ по физическому воспитанию. Ёффективность физического воспитани€ в значительной мере обусловлена возможно стью определ€ть и корректировать средства и методы педагогического воздействи€ на студентов исход€ из объективной информации не толь ко физического состо€ни€, но и их умственной работоспособности. ѕо этой причине контроль состо€ни€ умственной работоспособности сту дентов на прот€жении учебного дн€ €вл€етс€ важным элементом физи ческого воспитани€. Ёто св€зано с тем, что результаты контрол€ поз вол€ют объективно управл€ть умственной работоспособностью сту дентов и тем самым повышать качество обучени€. ѕоэтому цель ис следовани€ заключалась в том, чтобы не только подобрать наиболее доступные и информативные методы оценки умственной работоспо собности, но экспериментально доказать положительное вли€ние фи зических упражнений на ее динамику.

ƒл€ решени€ поставленной задачи в окт€бре 2010 г. было прове дено исследование, в котором прин€ли участие 42 студентки 3 курса ”ќ Ђ√родненский государственный аграрный университетї. ¬ первой контрольной группе студентки в течение первой учебной пары пассив но отдыхали. ¬ это же врем€ со студентами экспериментальной группы проводилось зан€тие по физическому воспитанию, вели здоровый об раз жизни.

ƒл€ оценки умственной работоспособности студенток нами ис пользовалс€ показатель чистой производительности (≈), рассчитанный на основании трех характеристик: общего количества просмотренных букв, количества вычеркнутых знаков, числа допущенных ошибок.

“естирование умственной работоспособности было проведено с помощью п€тиминутной корректурной пробы одновременно в двух группах (контрольной и экспериментальной) перед зан€тием по физи ческому воспитанию и после его окончани€.

ѕолученные результаты двух корректурных проб были статисти чески обработаны и количественно представлены на рис.Pages:     | 1 |   ...   | 12 | 13 || 15 | 16 |   ...   | 18 |
 


ѕохожие материалы:

Ђћинистерство образовани€ –еспублики Ѕеларусь ”чреждение образовани€ √омельский государственный университет имени ‘ранциска —корины “. ј.  олодий, ѕ. ¬.  олодий Ћ≈—ќЁ —ѕЋ”ј“ј÷»я ѕрактическое руководство по подготовке и оформлению курсовых проектов дл€ студентов специальности 1-75 01 01 Ћесное хоз€йство √омель ”ќ √√” им. ‘. —корины 2010 ”ƒ  ЅЅ    –ецензенты: технический инспектор труда √омельского обкома профсоюза работников леса, —. ѕ. ѕоздн€ков; доцент кафедры лесохоз€йственных дисциплин ...ї

Ђ≈.¬. Ўеин  ”–— ‘»«» » ѕќ„¬ –екомендовано ”ћќ по классическому университетскому образованию в качестве учебника дл€ студентов высших учебных заведений, обучающихс€ по направлению 510700 ѕочвоведение и специальности 013000 ѕочвоведение »«ƒј“≈Ћ№—“¬ќ ћќ— ќ¬— ќ√ќ ”Ќ»¬≈–—»“≈“ј 2005 ”ƒ  631 ЅЅ  40.3 Ў 39 ѕечатаетс€ по решению ”ченого совета ћосковского университета ‘едеральна€ целева€ программа  ультура –оссии на 2005 г. (подпрограмма ѕоддержка полиграфии и книгоиздани€ –оссии) –ецензенты «аведующий ...ї

Ђ–аздел 1.  ќ–ћЋ≈Ќ»≈ —≈Ћ№— ќ’ќ«я…—“¬≈ЌЌџ’ ∆»¬ќ“Ќџ’ » “≈’ЌќЋќ√»я  ќ–ћќ¬ ”ƒ  636.4.084 —ЅјЋјЌ—»–ќ¬јЌЌќ—“№ –ќ——џѕЌџ’  ќћЅ» ќ–ћќ¬ ƒЋя —¬»Ќќћј“ќ  ј.ј. ’ќ„≈Ќ ќ¬ –”ѕ Ќаучно-практический центр ЌјЌ Ѕеларуси по животноводству г. ∆одино, ћинска€ обл., –еспублика Ѕеларусь, 222160 (ѕоступила в редакцию 20.12.2009) ¬ведение. —овременна€ комбикормова€ промышленность Ѕеларуси дл€ кормлени€ свиноматок выпускает как россыпные, так и гранули рованные комбикорма. ќбе формы комбикормов имеют свои достоин ства и ...ї

Ђћ»Ќ»—“≈–—“¬ќ —≈Ћ№— ќ√ќ ’ќ«я…—“¬ј –ќ——»…— ќ… ‘≈ƒ≈–ј÷»» ј——ќ÷»ј÷»я »—ѕџ“ј“≈Ћ≈… —≈Ћ№— ќ’ќ«я…—“¬≈ЌЌќ… “≈’Ќ» » » “≈’ЌќЋќ√»… (ј»—“) —–ј¬Ќ»“≈Ћ№Ќџ≈ »—ѕџ“јЌ»я —≈Ћ№— ќ’ќ«я…—“¬≈ЌЌќ… “≈’Ќ» » ћосква 2013 ”ƒ  631.3-048.24 ЅЅ  40.72 — 75 ѕод общ. ред. председател€ ассоциации испытателей сельскохоз€йственной техники и технологий (ј»—“) ¬.ћ. ѕронина јвторы: ѕ.». Ѕурак, ¬.ћ.ѕронин, ¬.ј.ѕрокопенко, ј.ј.ћедведев, “.Ѕ. ћика€, —.Ќ.  иселев, ћ.Ќ.∆ердев, √.ј.∆идков, ¬.».ћасловский, ¬.¬. онюхов, Ћ.¬. олодин, ...ї

Ђ‘≈ƒ≈–јЋ№Ќќ≈ ј√≈Ќ“—“¬ќ ѕќ ќЅ–ј«ќ¬јЌ»ё √ќ” ¬ѕќ ¬ќЋ√ќ√–јƒ— »… √ќ—”ƒј–—“¬≈ЌЌџ… ”Ќ»¬≈–—»“≈“ ¬ќЋ∆— »… √”ћјЌ»“ј–Ќџ… »Ќ—“»“”“ (‘»Ћ»јЋ) ¬ќЋ√” ј.—. јкишин, ћ.ћ. ѕодколзин, ј.—. јкишин «емельные ресурсы –оссии и ¬олгоградской области и формирование новой аг- ропродовольственной политики (2005Ч2012 годы) ”чебное пособие ¬ќЋ√ќ√–јƒ— ќ≈ Ќј”„Ќќ≈ »«ƒј“≈Ћ№—“¬ќ 2008 338.43 ”ƒ ”ƒ  ЅЅ  65.32-51+65.281 ј39 Ќаучный редактор д-р с.-х. наук, проф. Ћ.». —ергиенко [¬√» (филиал) ¬ол√”] –ецензенты: д-р экон. наук, проф. ...ї

Ђ».√.  рымска€ √игиена и экологи€ человека —оответствует ‘едеральному государственному образовательному стандарту (третьего поколени€) —реднее профессиональное образование ». √.   р ы м ск а€ √» √» ≈ Ќ ј » Ё ќЋќ√»я „≈Ћќ ¬≈ ј ”чебное пособие –екомендовано ћеждународной јкадемией науки и практической организации производства в качестве учебного пособи€ дл€ студентов образовательных учреждений среднего профессионального образовани€ »здание 2-е, стереотипное –остов-на-ƒону ‘еникс 2012 ”ƒ  ...ї

Ђ¬ы Ц свет мира ≈вангелие от ћатфе€, глава 5, стих 14 », зажегши свечу, не став€т ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. ≈вангелие от ћатфе€, глава 5, стих 15  нига издана при поддержке Ѕлаготворительного фонда Уѕ≥д покровом Ѕогородиц≥Ф. ¬ы Ц свет мира ќчерки жизни ¬ладимира Ћеонидовича Ѕандурова «апорожье 2013 ”ƒ  63(477.64)(092)Ѕандуров ¬. Ћ. ЅЅ  65.9(4 ”крЦ4 «ап 5 ѕол)32-03д ¬ 92 ¬ы Ц свет мира. ќчерки жизни ¬ладимира Ћеони ¬ 92 довича Ѕандурова / Ќ.  узьменко, ¬. ћанжура, ...ї

Ђћинистерство сельского хоз€йства –оссийской ‘едерации ћинистерство сельского хоз€йства и продовольсти€ —вердловской области ‘√Ѕќ” ¬ѕќ ”ральска€ государственна€ сельскохоз€йственна€ академи€ XIII ћ≈∆ƒ”Ќј–ќƒЌјя Ќј”„ЌќЦѕ–ј “»„≈— јя  ќЌ‘≈–≈Ќ÷»я —“”ƒ≈Ќ“ќ¬, ј—ѕ»–јЌ“ќ¬ » ћќЋќƒџ’ ”„≈Ќџ’ ћќЋќƒ≈∆№ » Ќј” ј 2011 ”частие молодых ученых в реализации √осударственной программы развити€ сельского хоз€йства и регулировани€ рынков сельскохоз€йственной продукции, сырь€ и продовольстви€ на 2008Ц2012 годы ...ї

Ђћинистерство ѕриродных –есурсов ‘едеральна€ служба по надзору в сфере природопользовани€ √осударственный природный заповедник ѕолистовский ”ƒ  ”тверждаю: ƒиректор заповедника –егистрационный є _ яблоков ћ.—. »нвентарный є __2009 г. “ема: ƒинамика €влений и процессов в природном комплексе заповедника Ћ≈“ќѕ»—№ ѕ–»–ќƒџ  нига 9 2008 год —тр. —т. научный сотрудник „еревичко ј.¬.  арт. ‘ото ƒиагр. 30 ма€ 2009 г. —ќƒ≈–∆јЌ»≈ “ерритори€ заповедника 1. ѕробные и учЄтные площади, ключевые участки, ...ї

Ђћинистерство ѕриродных –есурсов ‘едеральна€ служба по надзору в сфере природопользовани€ √осударственный природный заповедник ѕолистовский ”ƒ  ”тверждаю: ƒиректор заповедника –егистрационный є _ яблоков ћ.—. »нвентарный є __2008 г. “ема: ƒинамика €влений и процессов в природном комплексе заповедника Ћ≈“ќѕ»—№ ѕ–»–ќƒџ  нига 8 2007 год —тр. 124 —т. научный сотр. Ћарионова —.ё.  арт. ‘ото ƒиагр. 2 12 декабр€ 2008 г. —ќƒ≈–∆јЌ»≈ “ерритори€ заповедника 1. ѕробные и учЄтные площади, ключевые участки, ...ї

Ђћинистерство ѕриродных –есурсов ‘едеральна€ служба по надзору в сфере природопользовани€ √осударственный природный заповедник ѕолистовский ”ƒ  ”тверждаю: ƒиректор заповедника –егистрационный є _ яблоков ћ.—. »нвентарный є __2008 г. “ема: ƒинамика €влений и процессов в природном комплексе заповедника Ћ≈“ќѕ»—№ ѕ–»–ќƒџ  нига 7 2006 год —тр. 111 —т. научный сотр. Ћарионова —.ё.  арт. ‘ото ƒиагр. 6 8 феврал€ 2008 г. —ќƒ≈–∆јЌ»≈ “ерритори€ заповедника 1. ѕробные и учЄтные площади, ключевые участки, ...ї

Ђћинистерство ѕриродных –есурсов ‘едеральна€ служба по надзору в сфере природопользовани€ √осударственный природный заповедник ѕолистовский ”ƒ  ”тверждаю _ яблоков ћ.—. –егистрационный є ƒиректор заповедника »нвентарный є _2007 г. “ема: ƒинамика €влений и процессов в природном комплексе заповедника Ћ≈“ќѕ»—№ ѕ–»–ќƒџ  нига 5 2004 год —тр. 211 —т. научный сотр. Ћарионова —.ё.  арт. 2 ‘ото 1 ƒиагр. 25 21 но€бр€ 2007 г. —ќƒ≈–∆јЌ»≈ “ерритори€ заповедника 1. ѕробные и учЄтные площади, ключевые участки, ...ї

Ђ»нститут экономической политики имени ≈.“. √айдара Ќаучные труды є 142– Ќ. Ўагайда ќборот сельскохоз€йственных земель в –оссии: трансформаци€ институтов и практика ћосква »нститут √айдара 2010 ”ƒ  338.43:[332.7:631.1](470+571) ЅЅK 65.32(2–ос)-511 Ў15 Ўагайда, Ќаталь€ »вановна ќборот сельскохоз€йственных земель в –оссии: трансформаци€ ин ститутов и практика / Ўагайда Ќ.». Ц ћ.: »н-т √айдара, 2010. Ц 332 с. (Ќаучные труды / »н-т экон. политики им. ≈.“. √айдара; є 142–). Ц ISBN 978-5-93255-295-7. ...ї

ЂЅ.¬. ≈рофеев «≈ћ≈Ћ№Ќќ≈ ѕ–ј¬ќ –ќ——»» ”чебник 9-е издание, переработанное ќтветственный редактор Ч главный научный сотрудник »нститута государства и права –јЌ, доктор юридических наук, профессор Ќ.».  раснов ћосква ёрайт 2004 ”ƒ  34 ЅЅ  67.407€73 ≈78 ≈рофеев Ѕорис ¬ладимирович Ч доктор юридических наук, заслуженный де€тель науки –‘, профессор ћосковской государственной юридической академии, академик –ос сийской экологической академии ≈рофеев Ѕ.¬. ≈78 «емельное право –оссии: ”чеб. / ќтв. ред. Ќ.». ...ї

Ђј јƒ≈ћ»я Ќј”  ———– ”–јЋ№— »… Ќј”„Ќџ… ÷≈Ќ“– »нститут экологии растений и животных Ќ.√. —ћ»–Ќќ¬, ¬.Ќ. ЅќЋ№Ўј ќ¬, ј.¬.Ѕќ–ќƒ»Ќ ѕЋ≈…—“ќ÷≈Ќќ¬џ≈ √–џ«”Ќџ —≈¬≈–ј «јѕјƒЌќ… —»Ѕ»–» ќтветственный редактор доктор биологических наук Ћ.Ќ. ƒќЅ–»Ќ— »… Ќј” ј 1986 ”ƒ  569.32 + 56.11 + 599.32 ¬¬≈ƒ≈Ќ»≈ — м и р н о в Ќ.√., Ѕ о л ь ш а к о в ¬.Ќ., Ѕ о р о д и н ј.¬. ѕлейстоценовые грызуны —евера «ападной —ибири. ћ.: Ќаука, 1986. –абота о четвертичной истории грызунов —евера «ападной —ибири выхо≠  нига посв€щена ...ї

Ђћинистерство сельского хоз€йства –оссийской ‘едерации ‘едеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образовани€ ѕензенска€ государственна€ сельскохоз€йственна€ академи€ ¬ Ћјƒ ћќЋќƒџ’ ”„≈Ќџ’ ¬ »ЌЌќ¬ј÷»ќЌЌќ≈ –ј«¬»“»≈ јѕ  –ќ——»» —борник материалов ¬сероссийской научно-практической конференции, посв€щенной 60-летию ‘√Ѕќ” ¬ѕќ ѕензенска€ √—’ј “ќћ I ѕенза 2011 ћинистерство сельского хоз€йства –оссийской ‘едерации ‘едеральное государственное бюджетное ...ї

Ђ¬ладимир ¬ек —“–” “”–ј ћј“≈–»» ¬ –јћ ј’  ќЌ÷≈ѕ÷»» ћј –ќ-ћ» –ќЅ≈— ќЌ≈„Ќќ—“» ћ»–ј ћонографи€ ѕермь, 2011 ”ƒ  1 ЅЅ  87.2 ¬ 26 –ецензенты: ƒоктор философских наук —.Ќ. Ќекрасов, заведующий кафедрой философии ”ральской государственной сельскохоз€йственной академии, профессор ”ральского федерального университета имени первого президента –оссии Ѕ.Ќ. ≈льцина  андидат физико-математических наук —.ј.  урапов, ведущий научный сотрудник «јќ ”ральский проект  андидат технических наук ¬.–. “ерровере, старший ...ї

Ђ1 ¬асюганское болото природные услови€, структура и функционирова- ние “омск 2003 2 –оссийска€ јкадеми€ —ельскохоз€йственных Ќаук —ибирское отделение —ибирский научно-исследовательский институт торфа Russian Academy of Agricultural Science Siberian Institute of Peat ¬асюганское болото природные услови€, структура и функционирование Vasyugan Bog nature conditions, structure and functioning ѕод общей редакцией чл.корр. –ј—’Ќ »нишевой Ћ.». Under the general direction of Prof. Dr. L.I. Inisheva ...ї

Ђѕ. ѕ. ¬ласов, ћ. ¬. ќрлова, Ќ. ¬. “арасенков  раткий курс экологии ћинистерство науки и образовани€ –оссийской ‘едерации √осударственное образовательное учреждение высшего профессионального образовани€ —анкт Ц ѕетербургский государственный университет технологии и дизайна  афедра инженерной химии и промышленной экологии ѕ. ѕ. ¬ласов, ћ. ¬. ќрлова, Ќ. ¬. “арасенков  раткий курс экологии ”тверждено –едакционно-издательским советом ”ниверситета в качестве учебного пособи€ —анкт-ѕетербург 2010 ”ƒ  ...ї


 
© 2013 www.seluk.ru - ЂЅесплатна€ электронна€ библиотекаї

ћатериалы этого сайта размещены дл€ ознакомлени€, все права принадлежат их авторам.
≈сли ¬ы не согласны с тем, что ¬аш материал размещЄн на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.