WWW.SELUK.RU

Ѕ≈—ѕЋј“Ќјя ЁЋ≈ “–ќЌЌјя Ѕ»ЅЋ»ќ“≈ ј

 

Pages:     | 1 |   ...   | 10 | 11 || 13 | 14 |   ...   | 18 |

Ђћ»Ќ»—“≈–—“¬ќ —≈Ћ№— ќ√ќ ’ќ«я…—“¬ј » ѕ–ќƒќ¬ќЋ№—“¬»я –≈—ѕ”ЅЋ» » Ѕ≈Ћј–”—№ ”„–≈∆ƒ≈Ќ»≈ ќЅ–ј«ќ¬јЌ»я Ђ√–ќƒЌ≈Ќ— »… √ќ—”ƒј–—“¬≈ЌЌџ… ...ї

-- [ —траница 12 ] --

ƒаследчык ѕ.Ќавуменка сцв€рджае, што старэйшаму пакаленню п≥сьменн≥кॠпашчасц≥ла, што вайна, удзельн≥кам≥ €кой €ны был≥, давала ≥м гатовы€ сюжэты. ” ≥ншых (Ѕ.—ачанк≥, ћ.—тральцова) €на прыпала на дз€ц≥нства. ¬очы дз≥ц€ц≥ Ґспрымаюць усЄ эмацы€нальна, без глыбокага анал≥зу, ≥ адсюль спробы Ђстварыць перш за ҐсЄ не сюжэты, а эмацы€нальны малюнакї [2, с.4]. “ак можна патлумачыць узмоцнены траг≥зм (эстэтычную дам≥нанту) ≥ неабходнасць скарыстанн€ малых праза≥чных жанрॠ(напрыклад, м≥н≥€цюры €к эстэтычнага фармальна-зместавага адз≥нства) дл€ вы€Ґленн€ эмацы€нальна-афарбаваных рэал≥стычных малюнкॠрэча≥снасц≥.

“воры Ґ спалучэнн≥ Ґ н≥зк≥, цыклы могуць утвараць падабенства к≥настужк≥ Ґражан툥, дзе кожны кадр асобны маленьк≥ твор.

—убТектыв≥зм прозы Ѕ.—ачанк≥ пра€Ґл€ецца не тольк≥ Ґ Ђ€ї

л≥рычнага геро€ ≥ б≥€граф≥зме Ґ творах, але ≥ асабл≥васц€х творчай манеры п≥сьма. “ак, стылю праза≥чных м≥н≥€цюр характэрна Ґ рознай ступен≥ экспрэс≥Ґнасць, у тэксце н€ц€жка адчуць эмацы€нальны настрой аҐтара, эстэтычную афарбоҐку вобразаҐ. ћног≥€ даследчык≥ (≤.

Ќавуменка, ”л. ёрэв≥ч ≥ ≥нш.) заҐважал≥ Ґменне Ѕ.—ачанк≥ карыстацца прыЄмам≥ Ґнутранага маналогу, ды€логу, макс≥мальна скарыстоҐваць у творах магчымасц≥ 툥ласна-простай мовы ≥ па-майстэрску Ґплесц≥ гэта без парушэнн€ эстэтычнай цэльнасц≥ Ґ ткан≥ну апав€данн€ альбо твора нейкай ≥ншай малой праза≥чнай формы. Ќ€рэдка творы гучаць спав€дальна, асабл≥ва ты€, у €к≥х элемент аҐтаб≥€граф≥зму найбольш в€л≥к≥, бо чалавеку (л≥рычнаму герою), лЄс €кога не песц≥Ґ, вельм≥ Ґласц≥вы траг≥зм мысленн€, характэрна частае паҐтарэнне Ґ св€домасц≥ найбольш €рк≥х сцэн з жыцц€, выпадкаҐ, €к≥€ паҐплывал≥ на светапогл€д, прымус≥л≥ пагл€дзець на рэча≥снасць ≥ншым≥ вачыма, зм€н≥ць с≥стэму каштоҐнасц€Ґ, разуменне прыгожага ≥ пачварнага, узвышанага ≥ траг≥чнага. ј гэта шчыльна спалучаецца з такою €касцю, прозы €к анал≥тызм, ≥, у першую чаргу, анал≥зуецца асоба чалавека, пс≥халог≥€ €го паводз≥н, матывацы€ тых ц≥ ≥ншых учынкॠальбо нават эмоцый. ” м≥н≥€цюрах разгл€даецца, €к прав≥ла, нейк≥ адз≥н дробны, хац€ ≥ не вельм≥ звычайны, не будзЄнны, выпадак, падзе€, у €кой героем рухаюць не тольк≥ с≥лы вонкавага Ґздзе€нн€, абстав≥н, але ≥ Ґнутрана€ матывацы€, светапогл€д. ¬€л≥кую ролю Ґ дамалЄҐцы мастацк≥х вобразॠадыгрывае ≥нтанацы€, €ка€ надае не тольк≥ эмацы€нальную афарбоҐку дзе€нню, але ≥ вызначае аҐтарскую паз≥цыю (у тым л≥ку ≥ стаҐленне да сва≥х гер) праз эстэтызацыю ц≥ антыэстэтызацыю вобраза-персанажа, грамадскай зТ€вы.

” цыкле Ђјгародї (1965) п≥сьменн≥кам роб≥цца спроба падаць н≥зку алегарычных м≥н≥€цюр ≥ праз вобраз Ђагародаї паказаць людзей ≥ пра€Ґленне ≥х характарॠу грамадстве. јле аҐтарска€ спроба стварэнн€ Ґласных алегорый не заҐсЄды была Ґдалай, бо н€рэдка вобразы не маюць сталай ≥ншасказальнасц≥ Ґ народнай мове, падтэксту. јлегоры≥ Ѕ.—ачанк≥ Ґ пэҐных выпадках больш знешн≥€, ад чаго губл€ецца адчуванне праҐдз≥васц≥ вобразу, страчваецца частка €го значэнн€, а эстэтычна€ катэгоры€ кам≥чнага губл€е грамадска значнае абагульненне. Ђ” гэтым цыкле Єсць сапраҐдны€ перлы, зазначае ”л.ёрэв≥ч. јле ж большасць з ≥х н≥€кага дачыненн€ да алегорый не мае... яны Ґспрымаюцца €к шаржы, нап≥саны€ рукой мастакаї [8, с.291-292].

” цыкле Ђ«€лЄнае дрэваї (зб. Ђ¬аҐчыца з „ортавай ямыї (1978)) м≥н≥€цюра займае пануючае станов≥шча. ¬€л≥кую Ґвагу Ґ творах аҐтар надае роднай старонцы, хатцы, полю, лесу, паказвае ≥х незвычайнае прыц€гненне. ћала€ радз≥ма став≥цца Ѕ.—ачанкам на самы высок≥ эстэтычны Ґзровень (м≥н≥€цюры Ђƒомаї, ЂЌаша радасць ≥ шчасцеї, ЂЌезабыҐнаеї), менав≥та праз €е вым€раецца прыгажосць чужаземных кра€в≥даҐ, душэҐны€ €касц≥ л≥рычнага геро€, €к≥ не быҐ Ђперакац≥ полемї. ЂЌе думॠтады €, не гадॠнават, што Ґс€го праз некальк≥ гадоҐ, абТездз≥Ґшы мног≥€ чужы€ кра≥, пабачыҐшы ≥ моры, ≥ горы, душа ма€ будзе рвацца зноҐ сюды, на гэты€ лугавы€ ≥ пал€вы€ сцежачк≥, дарожк≥, у знаЄмы мне змалку лес, у сваю такую ц≥хую, маленькую вЄсачкуї [4, с.238].

√еро≥ праза≥чных м≥н≥€цюр Ѕ.—ачанк≥ н€суць пэҐную ф≥ласофскую нагрузку ≥ ҐмоҐна ≥ Ґтвараюць два полюсы: станоҐчы (л≥рычны герой, дадатны€ персанажы) ≥ адмоҐны (антыгерой).

ѕрадстаҐн≥к≥ першага ≥дуць побач з так≥м≥ эстэтычным≥ катэгоры€м≥, €к прыгожае, узвышанае, гера≥чнае, дзесьц≥ смешнае, другога траг≥чнае, пачварнае, кам≥чнае. ћастацка€ спецыф≥ка праза≥чнай м≥н≥€цюры дазвал€е п≥сьменн≥ку падаць думк≥ наҐпрост, збл≥жаць эстэтычнае ≥ антыэстэтычнае, ствараючы Ґ малым абТЄме рэзк≥ кантраст эстэтычных узроҐн€Ґ, дае магчымасць праз асобу л≥рычнага геро€ падаць меркаванне непасрэдна, зраб≥ць чытача аднадумцам, прымус≥ць паразважаць над фактам. —цв€рджэнне с≥стэмы агульначалавечых каштоҐнасцей зместава€ дам≥нанта катэгоры≥ эстэтычнага Ґ м≥н≥€цюрах.

јсобна ста≥ць у кн≥зе Ђ–одны кутї (1989) цыкл Ђƒумк≥ Ґроссыпї, €к≥ складаецца з ф≥ласофск≥х м≥н≥€цюр, прысвечаных п≥сьменн≥цкай праблематыцы. √эта роздум пра асабл≥васц≥ творчай працы, творчасц≥ Ґвогуле, натхненне ≥ крыз≥с, роздум над л≥стам≥ ≥ выказванн€м≥ в€домых п≥сьменн≥кॠ≥ ≥нш. Ђ“рагеды€ таленту не Ґ тым, што €го надз€л€юць Ђм≥ленькай утульнай славайї (јкутагава), а хутчэй за ҐсЄ, што Єн пачынае верыць гэтай славе, жыць Єю, а то ≥ купацца, €к сыр у масле, у €е залац≥стых, але падманл≥вых, здрадл≥вых промн€хї [6, с.374-375], сцв€рджае Ѕ.—ачанка. “воры вызначаюцца высокай ступенню субТектыҐнасц≥, сгушчанасцю ≥ разважл≥вым ходам думк≥, малым абТЄмам (у некальк≥ радкоҐ).

ѕубл≥цыстычным пафасам ≥ траг≥чна завостраным ≥дэйна эстэтычным зместам вызначаецца цыкл Ђ«ап≥ск≥ аб рады€цы≥ї (зборн≥к Ђ“рэц€е вокаї (1992)) хрон≥ка падзей, €к≥€ адбыл≥с€ пасл€ авары≥ на „арнобыльскай јЁ—.  ожна€ Ђзап≥скаї асобны маленьк≥ праза≥чны твор ф≥ласофскага зместу, н€рэдка з трох-шасц≥ радкоҐ. “раг≥чнае тут набывае абрысы агульна-нацы€нальнай катастрофы. ћакс≥мальна сц≥скаючы слоҐны матэры€л, Ѕ.—ачанка дॠтворы Єм≥сты€ Ґ сэнсавым плане, у малым паказॠв€л≥кае, праз б€ду асобнага чалавека Ц нацы€нальную трагедыю. Ќапрыклад, Ђзап≥скаї, у €кой аҐтар падае Ґс€го адз≥н Ђмаленьк≥ї факт пра падзе≥ 1986 года: Ђ—устрэҐс€ з тым≥, хто пабывॠна ѕершамайск≥€ св€ты ≥ Ґ ’ойн≥ках, ≥ Ґ ¬€л≥к≥м Ѕоры.

”сЄ там спакойна, н≥€кай трывог≥. —еюць, загараюць, пТюць малако, €дуць першую зел€н≥ну шчаҐе, крап≥ву, цыбулю, часнок...ї[7, с.172].

“воры набываюць публ≥цыстычны выкрывальны пафас. јҐтар у €касц≥ фактычнага матэры€лу цытуе газеты, а пададзены€ ды€лог≥ з людзьм≥ з забруджаных тэрыторый узмацн€юць эфект траг≥чнасц≥. —€род Ђзап≥сакї можна вылучыць ф≥ласофск≥€ роздумы над трагеды€й, абразк≥ жахаҐ, зв€заны€ найперш канкрэтным≥ фактам≥. “ут можна сустрэць м≥н≥€цюры Ґ форме публ≥цыстычнага паведамленн€, сацы€льна-бытавой замалЄҐк≥, можна Ґбачыць анекдатычны абразок, у €к≥м зап≥саны Ђчорны гумарї з Ђзоныї. ” цыкле ЂЌап≥сана п€ромї

(зборн≥к Ђ“рэц€е вокаї) у мног≥х м≥н≥€цюрах кранаюцца падзе≥ складанай г≥сторы≥ Ѕеларус≥, ≥ за траг≥чным сцв€рджаецца Ґзвышанае:

Ђ÷€рн≥сты€ шл€х≥ беларускага словаЕ ≤ не тольк≥ слова, а ≥ Ґс€го, што зв€зана з Ѕеларуссю, €е м≥нулымЕї [7, с.393] —карыстоҐваючы разумовы€ катэгоры≥ —в€тога ѕ≥санн€ (евангельск≥ ц€рн≥сты шл€х да раю), у асацы€тыҐным ≥дэйна-ф≥ласофск≥м змесце –адз≥му Ѕеларусь мастак став≥ць на высок≥ эстэтычны Ґзровень. Ќ€рэдка Ґ м≥н≥€цюрах жахл≥вае ≥ траг≥чнае (у грамадскай ≥пастас≥) крочаць побач. Ђ—ва≥х н€добразычл≥Ґцॠ≥ непры€це눥 беларусы пав≥нны ведаць. јдз≥н з ≥х –.ялбжыкоҐск≥. —таҐшы арх≥б≥скупам ¬≥ленскай ды€цэз≥≥, Єн забаран≥Ґ ужываць беларускую мову Ґ касцЄлах на ҐсЄй тэрыторы≥ «аходн€й Ѕеларус≥, а кс€ндзоҐ, €к≥€ праводз≥л≥ па-беларуску службу, высел≥Ґ у небеларуск≥€ параф≥≥. « €го дапамогай был≥ выгнаны з ƒру≥ браты мары€не, €к≥€ карыстал≥с€ Ґ сва≥м жыцц≥ ≥ служэнн≥ Ѕогу родным словамї [7, с.396].

” Ѕарыса —ачанк≥ был≥ зборн≥к≥ гумарыстычных творॠЂ¬ол ф≥гурыстї (1966) ≥ Ђ’аласц€кї (1969). ѕа жанравых асабл≥васц€х у ≥х, €к зазначае Ћ. —ав≥к, Ђможна заҐважыць ≥ран≥чную м≥н≥€цюру, казку, байку Ґ прозе, гумарэску, жарт, эп≥грамуї [3, с.23].  ам≥чнае ≥ смешнае станов€цца эстэтычнай дам≥нантай у ≥дэйным змесце.

¬≥давочнае пра€Ґленне эстэтычных ацэнак у ≥дэйна-ф≥ласофск≥м змесце малых праза≥чных творॠзТ€Ґл€ецца адной з адрозных рысॠмастацкага адлюстраванн€ рэча≥снасц≥ Ґ праза≥чных м≥н≥€цюрах п≥сьменн≥ка. ћастак прац€гнуҐ традыцыю праза≥чнай м≥н≥€цюры, зраб≥Ґ €е больш разнастайнай па тэматыцы, геро€х, падॠсвой адрозны падыход да жыцц€, сваю мерку чалавечых каштоҐнасцей.

1. Ѕорев ё.Ѕ. Ёстетика / ё.Ѕорев. Ч ћ.: ѕолитиздат, 1969. Ч 350 с.

2. Ќавуменка ѕ. ѕошук≥ Ґласнай сц€жыны: Ўтрых≥ да творчасц≥ Ѕарыса —ачанк≥ / ѕ.Ќавуменка // –однае слова. Ч 1996. Ч є 5. Ч —. 3 Ч 15.

3. —ав≥к Ћ.—. ѕад м≥рным небам бацькаҐшчыны: Ќарыс творчасц≥ Ѕарыса —ачанк≥ / Ћ.—ав≥к. Ч ћ≥нск: Ќавука ≥ тэхн≥ка, 1986. Ч 120 с.

4. —ачанка Ѕ. ¬аҐчыца з „ортавай ямы: јповесц≥, апав€данн≥ / Ѕ.—ачанка. Ч ћ≥нск:

ћаст. л≥т., 1978. Ч 240 с.

5. —ачанка Ѕ. ƒарог≥: ¬ыбранае / Ѕ.—ачанка. Ч ћ≥нск: Ѕеларусь, 1971. Ч 432 с.

6. —ачанка Ѕ. –одны кут: јповесц≥, апав€данн≥, нарыс, эсэ / Ѕ.—ачанка. Ч ћ≥нск: ћаст.

л≥т., 1989. Ч 381 с.

7. —ачанка Ѕ. “рэц€е вока: јповесц≥, апав€данн≥, эсэ / Ѕ.—ачанка. Ч ћ≥нск: ћаст. л≥т., 1992. Ч 479 с.

8. ёрэв≥ч ”. јбрысы. ¬ыбраны€ л≥таратурна-крытычны€ артыкулы / ”.ёрэв≥ч. Ч ћ≥нск: ћаст. л≥т., 1976. Ч 434 с.

”ƒ  811.161.3+811.

ѕј–ј°ЌјЋ№Ќјя ’ј–ј “ј–џ—“џ ј Ѕ≤яЋј√≤„Ќџ’

“Ё–ћ≤Ќј° (Ќј ѕ–џ Ћјƒ«≈ Ѕ≈Ћј–”— ј…

”ќ Ђ√родзенск≥ дз€ржаҐны аграрны Ґн≥верс≥тэтї

ƒанна€ стать€ посв€щена сравнительной характеристике заимствованных биологических терминов. ¬ыдел€ютс€ предметно-тематические группы данных терминов.

Given article is devoted to the comparative characteristic of borrowed biological terms.

Substantially-subject group of given terms are distinguished.

” апошн≥€ дзес€ц≥годдз≥ рэзка Ґзрасла ц≥кавасць л≥нгв≥стॠ≥ адмыслоҐцॠрозных гал≥н навук≥ ≥ тэхн≥к≥ да праблем прыватна гал≥новых тэрм≥нас≥стем, што тлумачыцца Ґзрастаючым патокам навуковай ≥ тэхн≥чнай ≥нфармацы≥, працэсам≥ ≥нтэграцы≥, стыкоҐк≥ навук, узмацненнем працэсॠтэрм≥натворчасц≥.

ѕа гэтай прычыне Ґ мовазнаҐстве Ґ апошн≥ час паҐстала пытанне Ґсебаковага вывучэнн€ спецы€льных гал≥новых тэрм≥налаг≥чных с≥стэм, у тым л≥ку ≥ б≥лаг≥чнай тэрм≥налог≥≥.

ƒл€ ҐмоҐ –эспубл≥к≥ Ѕеларусь ≥стотным з'€Ґл€ецца вы€Ґленне спецыф≥к≥ нацы€нальных моҐ ≥ Ґ, першую чаргу, беларускай мовы на фоне ≥ншых моҐ свету, с€род €к≥х л≥дыручае месца займае англ≥йска€ мова. ѕараҐнальнае вывучэнне англ≥йскай ≥ беларускай тэрм≥налог≥≥ не атрымала пакуль значнага разв≥цц€. Ѕ≥€лаг≥чна€ тэрм≥налог≥€ Ґ€Ґл€е значную ц≥кавасць €к у плане вы€Ґленн€ ≥х структурна-семантычных асабл≥васц€Ґ, так ≥ дл€ асв€тленн€ шэрагу пытан툥 кагн≥тыҐнага плану.

” наш час найв€л≥кшую ц≥кавасць выкл≥каюць запазычанны€ б≥€лаг≥чны€ тэрм≥ны, €к≥€ Ґжываюцца Ґ беларускай ≥ англ≥йскай мовах.

” сучасным мовазнаҐстве не ≥снуе адз≥нага вызначэнн€ пан€цц€ Ђтэрм≥нї. ѕры вырашэнн≥ €го вы€Ґл€юцца розны€ канцэпцы≥ ≥ падыходы. як в€дома, тэрм≥н вызначаецца €к слова Ґ функцы≥ назвы пан€цц€. Ђѕад тэрм≥нам мы разумеем слова (або словазлучэнне) спецы€льнай сферы выкарыстанн€, €кое зТ€Ґл€ецца назвай спецы€льнага пан€цц€ ≥ патрабуе дэф≥н≥цы≥ї [3, с 15].

Ѕ≥€лаг≥чна€ тэрм≥налог≥€ складаецца з тэрм≥наадз≥нак, што абазначаюць назвы жывЄл, расл≥нных культур, некаторы€ назвы б≥€лаг≥чных рэал≥€Ґ ≥ зТ€Ґ.

“ут можна вылучыць некальк≥ прадметна-тэматычных груп.

ƒосыць в€л≥к≥€ з ≥х Ц заалаг≥чна€, батан≥чна€ ≥ б≥€лаг≥чна€ тэрм≥налог≥≥.

ѕрадметна-тэматычна€ група б≥€лаг≥чных тэрм≥наҐ, што абазначаюць назвы хвароб расл≥н: блек-рот (ад англ. black rot);

в≥лт (ад англ. wilt);

назвы бактэрый: бруцэлы (ад англ. brucel англ. D.Bruce);

рыкетс (ад англ. ricketts англ. C.Ricketts);

в≥ды скрыжоҐванн€:

бекрос (ад англ. backcross);

топкрос (ад англ. topcros англ. top crossing);

некаторы€ к≥рунк≥, вучэнн≥ Ґ б≥€лог≥≥: дарв≥н≥зм (ад англ.

darwinism англ. Ch.Darwin);

марган≥зм (ад англ. morganism англ.

T.Morgan);

≥ншы€ англ≥цызмы, што абазначаюць б≥€лаг≥чны€ зТ€вы, працэсы, дзе€нн≥: ≥мпрынтынг (ад англ. imprinting);

≥нтрагрэс≥€ (ад англ. introgression);

крос≥нгавер (ад англ. crossing-over);

м≥м≥кры€ (ад англ. mimicry);

хом≥нг (ад англ. homing англ. home) ≥ г.д.

англ≥цызмॠхарактарызуюцца семантычнай разнастайнасцю.

ѕраанал≥заваны€ тэрм≥наадз≥нк≥ падз€л€юцца на нев€л≥к≥€ падгрупы.

ƒа адной з ≥х належаць ты€, што называюць пароды сабак: баксЄр (ад англ. boxer);

бульдог (ад англ. bulldog);

дог (ад англ. dog);

кол≥ (ад англ.

collie);

п≥нчэр (ад англ. pinscher);

пойнтэр (ад англ. pointer);

сэтэр (ад англ. setter) ≥ ≥нш.

Ќаступную падгрупу складаюць назвы экзатычных жывЄл≥н ≥ рыб: блювал (ад англ. blue whаle);

г≥бон (ад англ. gibbon);

грызл≥ (ад англ. grizzly);

гуп≥ (ад англ. guppy);

дынга (ад англ. dingo);

пон≥ (ад англ. pony);

сейвал (ад англ. seiwhale) ≥ ≥нш.

” групу батан≥чных тэрм≥нॠуваходз€ць запазычанн≥, што абазначаюць у большасц≥ выпадкॠназвы расл≥нных культур (дрэҐ, кветак, трав€н≥стых расл≥н): гемлак (ад англ. hemlock);

грэйпфрут (ад англ. grapefruit);

кларк≥€ (ад англ. W.Clark);

сасафрас (ад англ.

sassafras);

сенега (ад англ. senega);

ц≥к (ад англ. teak) ≥ ≥нш., а таксама назвы ≥ метады скрыжоҐванн€ расл≥н ≥ ≥ншы€ батан≥чны€ зТ€вы ≥ рэал≥≥:

м≥льдзью (ад англ. mildew);

пал≥крос (ад пал≥ + англ. cross);

мангравы (ад англ. mangrove) ≥ г.д јнал≥з англ≥цызмॠпаказвае, што €ны, пран≥каючы Ґ беларускую мову, разм€ркоҐваюцца тут па разнастайных лекс≥чна-семантычных разрадах. ѕран≥кненне англ≥цызмॠу сучасную беларускую мову адбываецца Ґвесь час, ул≥чваючы папул€рнасць англ≥йскай мовы.

1. јнглiцызмы Ґ тэрмiналогii сучаснай беларускай лiтаратурнай   12 мовы : манаграфi€ / Ћ.я  авалЄва ;

навук. рэд. праф. ѕ.”.—ц€цко. Ц√роодна : √рƒ”, 2007. Ц 186 c.

2. Ѕубнов≥ч, ≤.≤. «асваенне ≥ншамоҐных слоҐ беларускаю л≥таратурнаю моваю / ≤.≤.Ѕубнов≥ч. Ц √родна: √рƒ”, 2000. Ц 108 с.

3. ƒаниленко, ¬.ѕ. –усска€ терминологи€: ќпыт лингвистического описани€ / ¬.ѕ.ƒаниленко. Ц ћ.: Ќаука, 1977. Ц 247 с.

”ƒ  39:008 (476)

“–јƒ»÷»» ≈¬–≈…— ќ√ќ ќЅ–ј«ќ¬јЌ»я ¬ –ќћјЌ≈

”ќ Ђ√родненский государственный университет им.я. упалыї

¬ данной статье рассматриваетс€ роль образовани€ в системе еврейской культуры и национальной традиции, раскрываютс€ неформальные составл€ющие системы еврейского образовани€ Ц семь€, община, синагога и общественна€ жизнь.

In this article we disclose the role of education in the system of Jewish culture and national tradition, we observe informal parts of the system of Jewish education: Family, community, synagogue and social life.

— 1869 года польска€ писательница Ё. ќжешко жила в городе √родно. «десь она смогла узнать жизнь еврейского населени€, составл€вшего более половины жителей города. ¬ больших городах былой –ечи ѕосполитой, даже в ¬ильно, евреи были более эмансипированы, среди них было немало врачей, адвокатов, учителей.

—воим внешним видом, €зыком, образом жизни они мало отличались от коренных жителей. ¬ значительной мере это было ассимилированное еврейское население, но не утратившее, в сущности, национальные черты.

Ќа √родненщине, особенно в маленьких местечках, жизнь еврейского населени€ была иной. —реди евреев были мелкие торговцы, ремесленники, перекупщики, владельцы и арендаторы маленьких лавок и мастерских. ¬ значительной части это была городска€ беднота, котора€ могла прожить с семь€ми только с помощью кагала и ничего более высокого, чем сво€ семь€, домашний очаг и житейское благополучие она не знала.

Ёто подвигло Ё. ќжешко к глубоким раздумь€м, нашедшим отражение в ее главном художественном произведении о принеманских евре€х Ц романе Ђћеир ≈зофовичї.

Ќаписав многогранную картину жизни еврейского населени€, сродни историческим полотнам яна ћатейко, Ёлиза ќжешко значительное внимание удел€ла вопросам образовани€, образованности, отношени€ к учебе и учености евреев, понима€, что это составл€ет основное место в системе еврейской культуры и €вл€етс€ неотъемлемой частью национальной традиции.

ƒействие романа Ђћеир ≈зофовичї происходит в маленьком еврейском местечке Ўибове. Ђƒл€ евре€ Ўибов был тем же, чем дл€ польского шл€хтича Ц  раков и –им, то есть места, где сосредоточена высша€ светска€ и духовна€ властьї. »здревле здесь жили два известных еврейских рода, враждебных друг другу. Ђ“одросы и ≈зофовичи как две реки: одна течет назад, друга€ Ц вперед, они посто€нно сталкиваютс€, и кажда€ стараетс€ загнать другую под землюї.

—удьба рода ≈зофовичей отражает передовые традиции литовско белорусских евреев. –одоначальником рода считалс€ ћихель ≈зофович. «а свои многочисленные заслуги при —игизмунде I он получил титул старшего Ц —ениора над всеми евре€ми Ћитвы и Ѕеларуси. Ђќблада€ умом быстрым и €снымї, он мудро и энергично управл€л евре€ми, его ценили и уважали, при нем евреи достигли не только материального благополучи€, но по€вилась надежда выйти из Ђдуховного мракаї. ћихель ≈зофович был сторонником изучени€ одного из величайших философов средневековь€, еврейского мыслител€ ћоисе€ ћаймонида (1135-1204) и поднимал свой народ к свету разума и науки, к объединению с другими народами земли, на которой они жили.

Ќа пути ≈зофовича, который вел к эмансипации евреев, встал раввин Ќохим “одрос. Ѕудучи наследником испанских евреев, он принес местным евре€м мистические книги Ђ«агарї и Ђ аббалуї.

»стинна€ образованность состо€ла дл€ него в изучении св€щенных книг, строгом следовании традици€м, а ћаймонид слыл дл€ него еретиком.

¬ытесненные “одросами из сферы общественной де€тельности, ≈зофовичи употребили свои способности и энергию на то, чтобы достигнуть материального благополучи€. » достигли. ј спуст€ два столети€, в конце ’VIII века, дело —ениора пробует продолжить его правнук √ерш ≈зофович. ќн участвует в работе „етырехлетнего сейма, где вырабатывались решени€ об изменении положени€ евреев, согласно которым уничтожались различи€ в одежде, €зыке и обыча€х между евре€ми и польским населением, но все, что касалось религии, оставалось в неприкосновенности. √ерш ≈зофович отыскал духовное наставление, завещание —ениора. Ќо последовал третий раздел –ечи ѕосполитой, гибнут конституци€, реформы, государство. ¬ Ўибове торжествуют “одросы, которые не допускают никаких изменений в жизни евреев. » теперь уже √ерш пр€чет завещание дл€ своих правнуков.

≈вреи обособлены, и за эту обособленность они держатс€. ” них сво€ одежда, €зык, фанатична€ религиозность, сво€ внутренн€€ организаци€. ”тратив свое Ђнациональное гнездої, жив€ на территории других народов и государств, им необходимо было бы объедин€тьс€ с другими народами, но они нередко Ђдаже не понимают €зыка той страны, воздухом которой они дышат и хлеб которой ед€т вот уже столько вековї.

ќбособленность исчезнет, исчезнет по мере приобщени€ к цивилизации, светскому образованию, по мере приближени€ к Ђчужим огн€мї. Ќо это может произойти, если побеждает свет (не случайно им€ главного геро€ романа Ц ћеир означает свет), а не темнота и фанатизм. Ќо так, к сожалению, не случилось в Ўибoве, где большинство местных евреев ненавистнически отстранились от всего, что Ђшло из широкого, солнечного, но Ђчужого мираї.

¬ романе Ђћеир ≈зофовичї, Ё. ќжешко проследила и €рко раскрыла неформальные составл€ющие системы образовани€ Ц семь€, община, синагога и общественна€ жизнь, показав роль каждой из них в еврейской культуре и традиции.

¬ традиционном еврейском обществе, идеалом которого было сохранение религиозной традиции, образовательные институты функционируют в качестве хранителей традиционных ценностей и инструментов передачи их новому поколению. ƒе€тельность семьи в воспитании детей и в передаче духовных традиций, даже осуществл€ема€ как бы невзначай, имеет решающее значение, как вследствие своего концентрированного воздействи€, так и вследствие своего всеобъемлющего характера. ¬ рамках жизни семьи ребенок впитывает атмосферу, характерную дл€ традиционного общества, и получает подкрепление из более отдаленных кругов общества:

родственников, соседей, Ђеврейской улицыї и общественной жизни, происход€щей на ней. «десь главную роль уже играет синагога, где дети день за днем выучивают обычаи богослужени€, тексты молитв, мелодии песнопений. Ќо начало этому Ц в семье, семь€ это и закрепл€ет.

»менно в семье ребенок усваивал необходимость и важность соблюдени€ субботы и, как полагаетс€ благочестивому еврею, посв€щение этого дн€ чтению св€щенных книг и изучению многочисленных предписаний “алмуда. — ранних лет в семьи ребенок усваивал нормы поведени€, отношение к родител€м и взрослым, формы активной жизни, моральные ценности.

¬ рамках семейной и общинной жизни молодые люди воспринимали идеалы общины и стремились выполн€ть возлагаемые на них об€занности. ƒл€ юноши, достигнув возраста, когда на лице и подбородке по€вл€етс€ растительность, женитьс€, не против€сь воле и избранию старших. ƒл€ девушки Ц производить на свет детей и растить их в духе «аконоучени€ дл€ бодрых дел.

¬ семье вырабатывались следующие черты характера желательные в девочке: скромность, достоинство, довольство малым, покорность, чистота, при€тность манер, умение делать домашнюю работу. ѕолуча€ в основном домашнее образование, женщина умела читать, знала текст молитв.  ак высоко ценилась умна€ женщина в доме ≈зофовичей: Ђ”мна€ жена дороже золота и жемчугаї. ‘рейда, жена √ерша ≈зофовича, была умной и рассудительной женщиной, но весь мир дл€ нее заключалс€ в четырех стенах ее дома. — каким почтением к ней относились в глубокой старости. Ђќна была короной своего мужаї, вс€ семь€ Ђотрастала от нее, как ветви от дереваї.

»менно ей доверил √ерш ≈зофович тайну завещани€ —ениора. » она передает его правнуку Ц ћеиру ≈зофовичу.

ћеир ≈зофович знает религиозные и другие законы общества, уважает родителей, родственников, чтит деда, воспитавшего его, знает “ору и “алмуд. ќн твердо усвоил, что Ђнаилучшее дело человека Ц изучать св€щенные книгиї. Ќо из семьи он вынес и другое: его дед —аул ≈зофович учил чтить Ђученых мужей, ибо они великой мудростью своей поддерживают славу и мощь »зраил€ї. » не случайно —аул ≈зофович, человек уважаемый за ум и мудрость, вопреки общеприн€тым нормам, отправл€л ћеира к Ђиноверцуї

учитьс€ Ђчитать и писать на их €зыкеї и другим светским наукам. ќн понимает важность знани€ €зыка, на котором говор€т все в этой стране.

» все это не только в интересах продолжени€ внуком купеческого дела.

ћеир противостоит силам темноты и религиозного фанатизма, он в силу своих возможностей боретс€ за прогрессивные знани€, справедливость дл€ всех жителей местечка. ќн не один. ¬округ него группа молодежи. „ита€ Ђѕутеводитель дл€ заблудшихї ћоисе€ ћаймонида, этим Ђнаивным умам, бессознательно стремившимс€ к свету знани€, которое объедин€ет их со всем человечеством, открывалс€ частично и беспор€дочно мир новых €влений и широких просторов мысли, в их души закрадывались сомнени€, рождались новые потребности, и молодые глаза омрачались грустью, см€тением мысли, которой становилось тесно в привычных оковахї.

” евреев был насто€щий культ учени€ и учености. Ќо образование характеризовалось религиозностью и традиционностью.

ƒетей учили с п€ти-шестилетнего возраста в платных хедерах.

’едер в системе образовани€ играл важнейшую роль. «десь учили основам религии, чтению, письму и основам счета. Ќи Ђсветскимї

предметам, ни профессиональному обучению дл€ заработка места здесь не было. ¬ысшей степенью премудрости дл€ дес€ти двенадцатилетних подростков было изучение “алмуда. ”ченость заключалась в основательном знании св€щенных книг, из них евреи черпали свою мудрость.

ѕодавл€ющее большинство детей в раннем возрасте посещали хедер и учились там несколько лет. Ёто имело важное значение, ибо каким бы малым ни был Ђбагаж знанийї, он включал по меньшей мере умение читать на идише, а также уважительное отношение к книге и к «аконоучению, a, следовательно, и к традиции. “акое отношение включало Ц нередко, правда, в потенциале, а не в реальности Ц желание и возможность расширени€ знаний другими пут€ми.

ћеир ≈зофович, еврейска€ молодежь, окружавша€ его, преклон€лись перед «нанием и жаждали его. ѕутеводными стали дл€ них слова завещани€, духовного наставлени€ ћихел€ ≈зофовича: Ђ» когда перед вами откроютс€ врата мудрости, входите в них быстрым шагом и с легким сердцем, ибо наука Ц самое могучее оружие того, кто правит миром в силу вечных прав разумаЕ Ѕудьте полезны стране, в которой вы живете, и тогда вас будут уважать. Ёто первый шаг к счастью, ибо презрение горько, а уважение сладко человеческому сердцуї. ∆ивой и всегда актуальной остаетс€ иде€ великой польской писательницы Ё. ќжешко о том, что на одной земле люди, независимо от их национальности, €зыка, веры могут и должны жить в мире, без вс€кой нетерпимости, знать, уважать и понимать друг друга.

Ёлиза ќжешко не могла предвидеть историю. Ќо сбылось ее предвидение о том, что придет врем€, когда, благодар€ свету разума, свету учени€ Ђкедр ливанский вырастет там, где ныне стелетс€ по земле низкий терновникї.

”ƒ : 341.232.7 (476+430)

–ќЋ№ Ќј”„Ќќ-ќЅ–ј«ќ¬ј“≈Ћ№Ќџ’ ÷≈Ќ“–ќ¬

» ќЅў≈—“¬≈ЌЌџ’ ќ–√јЌ»«ј÷»… ¬  ”Ћ№“”–Ќќћ

—ќ“–”ƒЌ»„≈—“¬≈ –≈—ѕ”ЅЋ» » Ѕ≈Ћј–”—№

» ‘≈ƒ≈–ј“»¬Ќќ… –≈—ѕ”ЅЋ» » √≈–ћјЌ»я

”ќ Ђ√родненский университет им. я. упалыї

¬ статье рассматриваютс€ вопросы, посв€щенные де€тельности и роли научно образовательных центров и общественных организаций в реализации культурного сотрудничества между –еспубликой Ѕеларусь и ‘едеративной –еспубликой √ерманией в 90-е гг. 20 Ц нач. 21 вв. јвтор статьи пришел к выводу, что данные структуры стали неотъемлемой частью культурной жизни Ѕеларуси и дали возможность познакомитьс€ белорусам с √ерманией, ее культурой, историей, традици€ми, изучить немецкий €зык.

The article deals with the issues connected with the activity and role of scientific educational centres and social organizations in the process of realization of cultural collaboration between the Republic of Belarus and Federative Republic of Germany in the 1990s Ц early 2000s. The author of the article has come to the conclusion that these structures have become an indispensable part of cultural life in Belarus and have given an opportunity for the Belarusians to get acquainted with Germany, its culture, history, traditions, to study German.

Ќовым €влением в культурном пространстве Ѕеларуси в 90-е гг.

20 в. стала активна€ де€тельность представительств международных структур, зарубежных государственных и неправительственных организаций и фондов. √лавной целью культурно-информационной де€тельности зарубежных учреждений в республике €вл€етс€ формирование позитивного представлени€ о своих странах, о культуре проживающих в них народов. Ёти структуры имеют продуманную программу действий, обеспеченную относительно стабильным финансированием.

¬ажна€ роль в налаживании и развитии культурного сотрудничества в √ермании и Ѕеларуси принадлежит правительственным и неправительственным организаци€м. ¬ √ермании практическую реализацию культурного сотрудничества осуществл€ют различные структуры, работающие самосто€тельно на основе внешнеполитических проектов правительства. ¬ажными организаци€ми в этой сфере €вл€ютс€ прежде всего »нститут им. √Єте и его филиалы за границей, ћеждународный образовательный центр имени …оханнеса –ау, Ќемецка€ служба академических обменов (DјјD), различные негосударственные фонды и организации, ориентированные на развитие контактов с Ѕеларусью.

√Єте-»нститут »нтер Ќационес в ћинске (до 2001 года Ц Ќемецкий культурный центр имени √Єте в ћинске) Ц это один из культурных центров »нститута имени √Єте, которые по поручению ‘едеративной –еспублики √ермании выполн€ют задачи ее зарубежной культурной политики в более чем 70 странах мира.

¬ Ѕеларуси Ќемецкий культурный центр имени √Єте был основан в июле 1993 г., хот€ официальное его открытие состо€лось только в но€бре 1996 г. ƒе€тельность ÷ентра сосредоточилась на следующих направлени€х:

- реализаци€ культурных программ в театре, кино, живописи, киноискусстве;

- попул€ризаци€ немецкого €зыка в Ѕеларуси: организаци€ курсов немецкого €зыка, разработка научных материалов, содержани€ экзаменов и учебных планов совместно с местными образовательными учреждени€ми, определение стипендиатов дл€ повышени€ квалификации и др.;

- организаци€ работы библиотеки. ¬ библиотеке имеетс€ более тыс€ч книг по разной тематике, еженедельники и журналы, видеозаписи, компакт-диски на немецком €зыке, электронный каталог библиотеки. ¬ 2007 г. стартовал проект ћедиа-автобус "DeutschExpress" »нститута имени √Єте. ќн €вл€етс€ так называемой библиотекой на колесах, котора€ путешествует по городам Ѕеларуси и дает возможность вз€ть домой как книги на немецком €зыке, так и компакт-диски, CD-ROM, видеокассеты и DVD.

¬ Ѕеларуси за 12 лет своего существовани€ »нститут установил эффективную образовательно-культурологическую де€тельность, тесно сотрудничает с ћинистерством культуры, –усским театром, Ќациональным художественным музеем, Ѕелорусской государственной јкадемией искусств, ћузеем современного изобразительного искусства, Ѕелорусской федерацией Ђ иноклубї и другими музе€ми и театрами в ћинске и других белорусских городах [7, с. 52-55].

ћинский международный образовательный центр имени …оханнеса –ау начал свою работу в сент€бре 1994. √лавной его задачей €вл€лось укрепление сотрудничества, взаимопонимани€ и примирени€ между народами двух стран, реализаци€ совместных проектов в области экономического сотрудничества, охраны окружающей среды, ликвидации последствий „ернобыл€, развитие молодежного и женского движени€, культурных обменов, диалога церквей. ¬ центре регул€рно провод€тс€ семинары, конференции, круглые столы по различной проблематике, организовываютс€ информационно образовательные поездки граждан обеих стран, действуют курсы по изучению немецкого €зыка и культуры [5, с. 6].

Ѕлагодар€ ћинскому международному образовательному центру в 2003 г. была открыта »сторическа€ мастерска€. Ёто научно исследовательска€, образовательна€ структура, где встречаютс€ не только ветераны войны, узники гетто, но и молодежь, котора€ участвует в разных проектах. «десь регул€рно работает клуб молодых историков, историков-германистов, занимающихс€ проблематикой ¬торой мировой и ¬еликой ќтечественной войны. ѕартнерами и единомышленниками белорусских исследователей €вл€ютс€ немецкие коллеги: историки, общественные работники, участники антифашистских инициатив. ќни провод€т совместные поиски, встречи, дискуссии [2, с. 7].

Ѕольшое значение дл€ развити€ контактов между учеными двух стран имели образовательные и научные программы, организованные √ерманской службой академических обменов (DјјD). ќсновна€ цель DјјD Ц это всестороннее содействие налаживанию пр€мых контактов между высшими учебными заведени€ми, научно-исследовательскими институтами, а также партнерства между учеными и преподавател€ми разных стран. DAAD предлагает широкий спектр программ и стажировок: семестровые, годовые и двухлетние стипендии, стипендии дл€ научно-исследовательской работы, летние вузовские курсы (3- недели), научные стажировки (1-3 мес€ца), повторные стипендии (1- мес€ца), учебные групповые стажировки (7-12 дней) (5). ¬ период с 1993 по 2008 год стипендии DAAD получили 3500 белорусских студентов, выпускников вузов и научных сотрудников [11].

’арактерной чертой международных культурных св€зей Ѕеларуси на современном этапе стало расширение участи€ в них неправительственных организаций. Ќаиболее вли€тельным среди общественных организаций €вл€етс€ Ѕелорусское общество дружбы и культурной св€зи с зарубежными странами (Ѕ≈Ћќƒ), в составе которого действует более тридцати национальных обществ дружбы с отдельными странами. ќбщество обладает широкими зарубежными св€з€ми, высококвалифицированным аппаратом, многочисленным активом. Ѕ≈Ћќƒ €вл€етс€ инициатором проведени€ ƒней Ѕеларуси за рубежом и ƒней культуры других стран в республике, организовывает выставки, фестивали, семинары, обмен делегаци€ми и коллективами художественной самоде€тельности и др. [10, с. 981-986].

¬ 1993 г. Ѕ≈Ћќƒ стало инициатором создани€ ассоциации породненных городов, котора€ получила в 1996 г. юридический статус общественной организации. ¬ 2007 г. в нее входило 35 белорусских городов, которые заключили соглашени€ с 233 зарубежными городами.

»з них на сегодн€шний день 18 городов Ѕеларуси поддерживают партнерские св€зи с 16 городами ‘–√ [4, с. 5].

Ќа сегодн€шний день в Ѕеларуси зарегистрировано несколько общественных немецких организаций: ¬итебский союз немцев, общественное объединение немецкой культуры Ђћостыї, ¬итебское городское общественное белорусско-немецкое объединение Ђ¬илькоммен Ц кал≥ ласкаї, Ѕелорусское товарищество немцев ЂЌемецкий домї и др.

ќбщественное объединение Ђ¬итебский союз немцевї

существует с 1993 года. —вою главную задачу оно видит в консолидации граждан г. ¬итебска, которые желают содействовать возрождению и распространению немецкой культуры. ƒл€ этого союз стремитс€ к укреплению белорусско-германских отношений, содействует возрождению немецких народных традиций, проводит изучение немецкого €зыка.

¬ 1994 г. в ћинске было зарегистрировано общественное объединение немецкой культуры Ђћостыї под руководством ќ.

Ўтокман. ќсновными задачами объединени€ €вл€ютс€ возрождение национальной культуры среди немцев, живущих в Ѕеларуси, а также поиск путей взаимопонимани€ и примирени€ между народами. —вои идеи оно реализует посредством проведени€ встреч, концертов, выставок, участи€ в фестивал€х. ¬ 1998 г. в обществе Ђћостыї была организована вокальна€ группа Ђќдуванчикиї, исполн€юща€ немецкие народные и эстрадные песни [9, с. 39].

“оварищество белорусско-немецкой дружбы ЂWillkommen Ц кал≥ ласкаї возникло в 1993 г. в √ермании, а в 1995 г. Ц в Ѕеларуси.

¬озглавл€ет его заведующий кафедрой немецкого €зыка ¬итебского университета ¬.ѕопкович. ќсновной целью товарищества €вл€етс€ сближение народов разных стран дл€ лучшего взаимопонимани€ посредством приватных инициатив. ≈го членами €вл€ютс€ преподаватели и студенты университета, работники культуры ¬итебска. Ѕлагодар€ де€тельности товарищества студенты университета получают возможность совершать поездки в √ерманию с целью углублени€ изучени€ €зыка и знакомства с культурой, экономикой, политикой и религией страны, а также принимают у себ€ немецких гостей [8, с. 5].

Ѕелорусское товарищество немцев ЂЌемецкий домї было создано в 1997 г. с целью возрождени€ культурных и религиозных традиций, развити€ национальной культуры [3, с. 177].

— 1990 по 2006 гг. действовало Ѕелорусское товарищество немцев Ђ¬озрождениеї, целью которого было всестороннее содействие этнокультурному возрождению немцев Ѕеларуси и укрепление св€зей между народност€ми, удовлетворение их духовных и материальных потребностей (6). ¬ 1999 г. центром немецкой культуры ЂWiedergeburtї было издано три литературно-художественных альманаха ЂWie gehtТsї (Ђ ак дела?ї).

“аким образом, культурное сотрудничество общественных объединений, творческих союзов и организаций €вл€етс€ одной из основных частей системы международных культурных св€зей.

»сключительно важную роль в налаживании и укреплении св€зей между белорусским и немецким народами, развитии культурных взаимоотношений и диалога сыграла де€тельность в Ѕеларуси Ќемецкого культурного центра имени √Єте, ћинского международного образовательного центра, √ерманской службы академических обменов (DјјD). Ѕлагодар€ их активной де€тельности белорусы смогли познакомитьс€ с немецкой культурой, историей, традици€ми, изучить €зык.

Ћ»“≈–ј“”–ј

1. јрсэн ¬ан≥цк≥: У аб ведал≥ Ґ свеце... У // Ћ≥таратура ≥ мастацтва. Ц 1995. Ц 23 чэрв. Ц —.

2. Ѕествицкий ё. ќткройте мастерскую пам€ти // –эспубл≥ка. Ц 2008. Ц 24 ма€. Ц —. 7.

3. √йезлер ѕ.—., ≈рмолицка€ ≈.ћ. »стори€ создани€ Ѕелорусского ƒома немцев УЌемецкий домФ // ћир технологий. Ц 2000. - є1. Ц —. 175-177.

4. »влев Ќ. ¬стреча городов-побратимов // ¬естник ћогилева. Ц 2009. Ц 7 окт. Ц —. 5.

5. Ћапицкий ј. —типендии DAAD. Ќеверо€тное, но очевидное. // –абота за рубежом. Ц 2003. Ц 14 €нв. Ц —. 6.

6. ћайснер ј. Ѕеларускае таварыства немцॠӼдраджэньнеФ Ц цэнтр н€мецкай культуры // ‘орум. Ц 1996. - є2. Ц —. 70.

7. ќствальд-–ихтер  .  ультурное пространство современной ≈вропы. »нститут имени √Єте в ћинске Ц 15 лет сотрудничества /  . ќствальд-–ихтер //  ультура. Ќаука.

“ворчество: мат-лы ћеждунар. науч.-практ. конф., 19-20 апрел€ 2007 г. Ц ћн.:

Ѕелорусска€ гос. јкадеми€ искусств, 2008. Ц —. 52-55.

8. –ыбакова ¬. ћы хочам збл≥з≥ць народы // Ќароднае слова. Ц 1998. Ц 20 кастр. Ц —. 5.

9. Ўтокман ¬. ÷энтр н€мецкай культуры УћастыФ // ћастацтва. Ц 2006. Ц є5. Ц —. 39.

10. Junge-Wertrup, P. Partnerschaften, Initiativen und Projekte in der Republik Belarus / P.

Junge-Wertrup // Osteuropa. Ц 1994. Ц є10. Ц S. 981-986.

11. –ежим доступа: http://www.daad-ic-minsk.by/rus/2_3.php ƒата просмотра: 25.02.2011.

”ƒ  2-

–≈Ћ»√»я » ѕ–ќ÷≈——џ

ћ≈∆ ”Ћ№“”–Ќќ√ќ ¬«ј»ћќƒ≈…—“¬»я

”ќ Ђ√родненский государственный университет имени я.  упалыї

—тать€ посв€щена анализу важнейшей проблемы современности - вы€влени€ потенций и перспектив позитивного диалога культур и религий. –ассматриваетс€ опыт соединени€ христианства и индуизма в духовной практике выдающихс€ теологов ’’ в.

The article deals with analysis of the major issues of the day to identify potentialities and prospects for a positive dialogue between cultures and religions. The experience of the connection of Christianity and Hinduism in the spiritual practice of eminent theologians of the twentieth century.

Ќа прот€жении многих тыс€челетий религиозный феномен в силу своей универсальности, сочетающейс€ с поразительным разнообразием, питал человеческую мысль и побуждал человека ставить основополагающие вопросы, раздвига€ границы великих социокультурных пространств. ¬ своем документе Ђќ взаимоотношени€х с нехристианскими церквамиї II ¬атиканский собор так формулирует этот основополагающий вопрос: ЂЋюди хот€т найти в различных религи€х ответ на св€занные с загадкой человеческого существовани€ тайны, которые сегодн€, как и вчера, продолжают тревожить сердца людей: „то такое человек? ¬ чем смысл и цель жизни? „то есть благо и что есть грех? ¬ чем истоки и причина страданий?  аким путем можно достичь истинного счасть€? „то такое смерть, суд и возда€ние после смерти? ¬ чем, наконец, состоит высша€ и неизреченна€ тайна нашего существовани€, откуда ведем мы происхождение свое и к кому устремл€емс€? — самых давних времен до сегодн€шнего дн€ отдельные народы про€вл€ли особую восприимчивость к этой сокрытой силе, котора€ присутствует в ходе вещей и событий человеческой жизни, доход€ до признани€ ¬ысшего Ѕожества или ќтца. Ѕлагодар€ такой восприимчивости и такому признанию жизнь их проникнута глубоким религиозным чувством. „то же касаетс€ религий, св€занных с прогрессом культуры, они пытаютс€ ответить на те же вопросы с помощью более изощренных пон€тий и более развитого €зыкаї [1, с. 5].

Ќачина€ со времЄн II ¬атиканского —обора, в сфере отношени€ к нехристианским религи€м по€вились две основные Ђшколыї:

инклюзивистска€ и плюралистическа€. ѕредставители первой (например,  лод ∆еффре) утверждали, что другие религии Ц это пути спасени€, подчинЄнные христианству, вторичные, по отношению к нему;

а представители второй (∆ак ƒюпуи, ’анс  юнг) полагали, что различные религии суть полноценные пути спасени€, участвующие в “айне ’риста. –азумеетс€, что второй подход был крайне не попул€рен среди римской иерархии и вызывал подозрени€.

—егодн€ многие задаютс€ вопросом: можно ли, будучи христианином, заниматьс€ йогой, изучать фен-шуй или придерживатьс€ того или иного направлени€ философии, не принадлежащей к христианской традиции? ћежду тем, современность знает примеры такого взаимодействи€.

Ѕенедиктинец јнри Ће —о прибыл в »ндию в 1948 году, а уже два года спуст€ вместе с отцом ∆юлем ћоншаненом основал первый католический ашрам в Ўантиванаме Ц —атчитананда јшрам, богослужение и образ жизни монахов в котором не отличались от практик индуистских монастырей. јнри Ће —о прин€л монашеское им€ —вами јбхишиктананды (слово Ђјбхишиктанандаї переводитс€ с санскрита как Ђблаженство помазанникаї, то есть, ’риста) и облачилс€ в шафрановые оде€ни€ индийских саннь€си [2].

Ќа этом этапе речь шла исключительно об инкультурации, то есть, проповеди учени€ ’риста €зыком индуистской культуры. ќднако встреча с выдающимс€ индуистским св€тым XX столети€ Ўри –аманой ћахарши изменила мировоззрение јбхишиктананды: он уже не мог на 100% сказать, что считает лишь христианство своим жизненным путЄм и единственной истиной Ц слишком сильное вли€ние на него оказал адвайтический (св€занный с осознанием недвойственного единства Ѕога и человека) опыт ћахарши. ќбычный поиск точек соприкосновени€ между двум€ традици€ми Ц христианством и индуизмом не дал значительных результатов Ц ведь очень трудно пон€ть другую религию Ђснаружиї, не погрузившись в еЄ родную среду (даже отец ј. ћень говорил, что дл€ того, чтобы пон€ть другие религии, надо стать чуть-чуть буддистом, чуть-чуть индусом и т.д.). » јнри Ће —о сделал свой выбор: он получил посв€щение от индуистского гуру —вами ƒжн€нанады √ири. —леду€ индуистской практике, он продолжал исповедовать религиозную систему христианства, однако прин€л философскую парадигму адвайта веданты, учени€ о недвойственности, пыта€сь совместить еЄ с христианством.

ќпыт отцов-основателей Ўантиванама уникален как дл€ католицизма, так и дл€ христианства в целом: прин€в саннь€су и санскритские духовные имена, они стали своего рода мостом между западной и восточной цивилизаци€ми. ≈сли прежде учЄные, философы и миссионеры пытались примирить две духовные традиции исключительно на интеллектуальном уровне, отыскива€ точки соприкосновени€ в области вероучени€ или культа, то французские отцы попытались отыскать их общий глубинный источник, заключающийс€ в мистическом прозрении недвойственности. ¬ 1957 г.

аббат ћоншанен возвращаетс€ в ѕариж, где скоропостижно умирает.

ѕоскольку к тому времени јбхишиктананда уже покинул Ўантиванам, отправившись на север, в предгорь€ √ималаев, ашрам на дес€ть лет погружаетс€ в забвение, и лишь в 1968 г. в него приезжает Ѕеда √риффитс (—вами ƒа€нанда), который раздел€ет идеалы французских отцов и имеет опыт создани€ и руководства общиной подобного рода. Ќовый насто€тель добиваетс€ полного признани€ ашрама в качестве католического бенедиктинского монастыр€ и превращает его в подлинный центр межкультурного и межрелигиозного диалога, духовности и медитации. ¬ Ўантиванаме отец Ѕеда пишет свои основные работы, в которых излагает принципиально новый подход к христианству.

ќпыт монахов Ўантиванама получил неоднозначную оценку как в  атолической ÷еркви, так и среди последователей индуизма: многие авторитетные лидеры индуизма сотрудничали (и продолжают сотрудничать до сих пор) с учениками и последовател€ми отца јнри Ће —о. ќ трЄх отцах высоко отзывались многие выдающиес€ теологи, такие, как јнри де Ћюбак, ∆ак ƒюпуи, –аймон ѕаниккар. Ћичность и духовный путь двух последних также €вл€ютс€ во многом уникальными.

√лавным делом жизни ∆ака ƒюпуи, умершего в декабре года в возрасте 81 года в –име, €вл€вшегос€ в то врем€ сотрудником ѕапского √ригорианского ”ниверситета, видным специалистом в области межрелигиозного и межкультурного диалога, уважаемым философом и св€щенником, был поиск путей взаимного обогащени€ различных традиций.

—вои философские воззрени€ отец ∆ак почерпнул из собственного опыта: в 1947 г. молодой св€щенник отправилс€ в »ндию, в ƒелийский ”ниверситет дл€ изучени€ индуизма, а впоследствии провЄл там 25 лет, преподава€ теологию. ¬ 1960 г. он закончил √ригорианский ”ниверситет, став впоследствии ординарием систематической теологии. »нди€ оставила самый глубокий след в жизни и мировоззрении ƒюпуи, обратив его к диалогу и глубокому постижению нехристианских религий. Ќаиболее важным моментом в развитии философской мысли отца ∆ака оказалось знакомство с бенедиктинцем јнри Ће —о. ќтец ∆ак даже называет своего друга пророком нашего времени. ѕод вли€нием христианского —вами, ∆ак ƒюпуи проникс€ иде€ми адвайты, ведантического учени€ о недвойственном единстве, прид€ к выводу, что адвайтическа€ философи€ может очистить наши слишком материальные, грубые представлени€ о “роице, а концепци€ “роицы, в свою очередь, может расширить пон€тие о недвойственном единстве, придав ему больший динамизм. — точки зрени€ ∆ака ƒюпуи две религии Ц христианство и индуизм Ц особым образом дополн€ют друг друга: Ђв индуизме Ѕог €вл€ет —еб€ в глубине истинного Ђяї, а в христианстве вмешиваетс€ в историюї [2].

Ќа пути ∆ака ƒюпуи было много трудностей, значительна€ часть которых была вызвана непониманием и формализмом со стороны представителей официального –има: его труд ЂЌа пути к христианской теологии религиозного плюрализмаї уже год спуст€ после выхода (в 1998 г.) стал объектом резкой критики представителей  онгрегации ¬ероучени€, возглавл€вшейс€ в те дни кардиналом …озефом –атцингером.  онгрегаци€ запретила ∆аку ƒюпуи публиковать свои произведени€ и выступать публично. ќднако, несмотр€ на печальный опыт, он смотрел в будущее с оптимизмом.

”никальной личностью €вл€етс€ ещЄ один выдающийс€ католический теолог современности - –аймон ѕаниккар. ќн родилс€ в Ѕарселоне в 1918 г., его отец индиец, мать испанка. ”чЄный имел контакты с университетами всех континентов мира. ѕреподавал и работал в –име, —ан-‘ранциско и ¬аранаси (»нди€). Ќаписанные около трЄхсот статей и более п€тидес€ти книг на разную тематику, включа€ индийскую культуру, метафизику, межрелигиозное сотрудничество, философию и мистицизм, отражают необычно широкий круг интересов человека, который одновременно €вл€етс€ индусом и христианином, философом и мистиком, учЄным и католическим св€щенником, индийцем и испанцем, владеющим семью €зыками.

ѕервый вопрос, возникающий у всех интервьюеров ѕаниккара, звучит следующим образом: как можно быть индусом и христианином одновременно, не сложно ли соедин€ть противоположные идеи о Ѕоге и творении в одно целое? Ќа что учЄный отвечает: Ђј почему бы их не объединить вместе в одно целое? ѕрирода нашей земной реальности дуалистична. ¬ ней всегда будут различи€, контрасты и трени€. ¬низу или позади всего этого лежит общее поле. ¬ы можете изучать жизнь на разных уровн€х реальности в одно и то же врем€ї [3].

ћногие люди Ц и не в последнюю очередь теологи Цопасаютс€, что мы живем в светскую эпоху. ќднако, отнюдь не характеризу€сь секул€ризацией, наша эпоха стала свидетелем огромных вспышек религиозного пыла. „то современность неизбежно приносит в большей или меньшей степени Ц так это плюрализм. ƒл€ ѕаниккара, многоконфессиональный диалог направлен на Ђсоздание новых форм человеческого сознани€ и соответствующих новых форм религиозностиї [3]. Ёто приводит к соединению традиций таким образом, при котором первоначальна€ традици€ сохран€етс€, но также она углубл€етс€ и расшир€етс€. Ќечто новое создаетс€ на уровне человеческого и религиозного сознани€.

Ќесмотр€ на то, что некоторые консервативные христиане и индуисты подвергают критике попытки сблизить две великие духовные традиции, в насто€щее врем€ в »ндии действует несколько дес€тков католических и экуменических ашрамов, объединЄнных в федерацию »нициативы  атолических јшрамов (ЂAshram Aikyaї).

“акже по всему миру существуют группы и организации, занимающиес€ распространением наследи€ трЄх отцов, например, Ђјссоциаци€ ћоншанена-Ће —ої во ‘ранции, Ђ—ангха Ѕеды √риффитсаї в јнглии, Ђќбщество јбхишиктанандыї в »ндии. ∆юль ћоншанен, јнри Ће —о и Ѕеда √риффитс, вдохновл€€ современников обратитьс€ от замкнутости к диалогу и от сухого догматизма к мистике, несомненно, сто€т в одном р€ду с такими великими мистиками XX века, как “омас ћертон, ƒжон ћейн, “ейар де Ўарден.

Ћ»“≈–ј“”–ј

1. ѕупар, ѕоль. –елигии / ѕ. ѕупар;

пер. с франц. - ћ.: »здательство Ђ¬есь ћирї, 2003.

2. ƒемченко, ћ. »ндийский бенедиктинский ашрам: в поисках единства / ћ. ƒемченко // »мпери€ духа. - ƒекабрь 2008. - є 1. - —.174-179.

3. Tincq, H. Eruption of Truth: An Interview with Raimon Panikkar / [Electronic resource] / H.Tincq. - Christian Century. Ц 2000. Ц August 16-23. Ц –. 834-836. - Mode of access:

http://www.christiancentury.org. - Date of access: 27.02.2008.

”ƒ  81Т

«ј»ћ—“¬ќ¬јЌ»я  ј  ‘ј “ќ– –ј«¬»“»я я«џ ј

”ќ Ђ√родненский государственный аграрный университетї

¬ статье рассматриваютс€ заимствовани€, слова пришедшие из другого €зыка.

«аимствование €вл€етс€ неотъемлемым условием развити€ €зыка. ѕричины по€влени€ новых слов Ц новые пон€ти€, требующие названий, подражание культуре более престижной на данный момент.

Loan-words, i. e. words which are borrowed from another language are considered in the article. Word adoption is an indispensable condition of language development. The causes of word adoption are new notions which require new names, tendency to imitate prestige at the moment culture.

ѕроцесс изменений в €зыке происходит посто€нно. » наиболее видимой его гранью €вл€етс€ заимствование ино€зычной лексики. Ќе существует €зыков, в которых не было бы заимствованных слов.

«аимствование это процесс, в результате которого в €зыке по€вл€етс€ и закрепл€етс€ некоторый ино€зычный элемент (прежде всего, слово или полнозначна€ морфема). Ѕлагодар€ заимствовани€м, происходит функционирование и историческое изменение €зыка, пополнение его словарного запаса. «аимствованна€ лексика €вл€етс€, прежде всего, социальным €влением. ќна отражает взаимное культурное вли€ние обществ. Ёкономические, политические и культурные отношени€ содействуют €зыковому обмену.

«аимствованные слова со временем органично вливаютс€ в состав вобравшего их €зыка и более не ощущаютс€ чужеродными. “е, которые продолжают казатьс€ иностранными, либо сильно отличаютс€ по произношению, либо редко или мало употребительны. ≈сли же в €зыке есть соответствие заимствованному слову, возможно, что оба будут существовать, пока одно не исчезнет, либо не изменит своего значени€, с тем, чтобы избежать дублировани€. ≈сть точка зрени€, что пон€тие Ђзаимствованиеї не слишком точно: €зык не заимствует слово, он его принимает. Ќет замещени€, и €зык, который вбирает в себ€ новые слова, не тер€ет ничего, он развиваетс€.

—лова могут по€вл€тьс€ в €зыке по разным причинам. Ќовые по€вившиес€ слова могут быть либо необходимыми, либо избыточными. ѕоследних следует избегать, так как они не заполн€ют лексические пробелы. Ќеобходимыми они €вл€ютс€ тогда, когда обозначают иные социокультурные €влени€, не свойственные или не существующие в данном обществе. Ѕольшей частью это технические и научные термины. язык культурно, экономически и политически доминирующей в данный момент страны становитс€ активным поставщиком новых слов. ¬о врем€ правлени€ ѕетра I русский €зык пополнилс€ р€дом немецкой и голландской терминологии из области кораблестроени€, военного дела, различных ремесел;

позже стали употребительны музыкальные термины италь€нского происхождени€, а в балете Ц французские. —овременный английский €зык, в силу своей значимости в област€х информатики и управлени€, обеспечивает другие €зыки компьютерной и административно-экономической лексикой.

Ќо заимствование может €вл€тьс€ и модным увлечением, про€влением желани€ подражать культуре более престижной на данный момент. »ными словами, не всегда существует необходимость пользоватьс€ иностранными словами, которые чаще произнос€тс€, чем родные, поскольку чаще слышатс€. ¬ этом случае очень часто заимствованное слово €вл€етс€ лишь синонимом уже существующего и тогда оно ощущаетс€ как про€вление слабости выражени€ или плохого вкуса. » здесь, наверное, главную роль играют средства массовой информации. ¬се возрастающее их развитие, вытеснение городами сельского уклада жизни, глобализацию можно рассматривать как угрозу самобытности национальных культур. ¬ одном из своих докладов генеральный директор ёЌ≈— ќ  оитиро ћацуура сказал, что на планете в среднем каждые две недели исчезает один €зык.

—охранить €зыки национальных меньшинств €вл€етс€ насущной задачей мирового сообщества. «ащита €зыков это прежде всего защита богатства, разнообрази€, неповторимости видени€ мира людьми разных культур.

ќдним из способов защиты €зыка €вл€етс€ пуризм. ѕуризм Ц это ответ на вторжение слов иностранного происхождени€. ¬ развитии любого современного €зыка наблюдаютс€ периоды, когда заимствованные слова и выражени€ замен€ютс€ исконными.

Ћингвисты особенно тщательно изучали это €вление в 19 и 20 вв.

ќдной из поднимавшихс€ проблем был вопрос о взаимосв€зи особого внимани€ к чистоте €зыка в определенные исторические периоды и в какой степени пуризм св€зан с экстра-лингвистическими факторами.

“ак, например, ‘ранцузска€ јкадеми€ была основана прежде всего дл€ того, чтобы Ђочистить €зык от мусораї, под которым понимались неправильно употребл€емые слова, диалектные иностранные, технические слова и жаргон. »тогом стала публикаци€ Ђ—ловар€ јкадемииї. ¬ √ермании же в 19 в. после объединени€ разрозненных земель набрало силу движение за очистку €зыка от французских и английских слов и возврат к готическому шрифту и другим символам национального самосознани€. ¬ –оссии в 19 в.

де€тельность Ўишкова, завоевавшего себе попул€рность воинственным пуризмом на шовинистской основе, стала венцом подобных настроений. ѕоследний пример из множества ему подобных Ц в конце 2010 г. в  итае было прин€то постановление о запрете использовани€ английских слов в газетах, журналах, книгах и на вебсайтах в текстах, которые публикуютс€ на китайском €зыке.

Ќекоторые авторы полагают, что активные защитники родного €зыка €вл€ютс€ людьми, повышенно чувствующими угрозы, ощущаемые обществом в целом. Ѕорьба за чистоту €зыка это выражение беспокойства по поводу не столько лингвистического, сколько культурного вторжени€. ƒоведенна€ до логического конца эта иде€ становитс€ оружием в руках крайне-правых, которые используют €зык как показатель этнической принадлежности и следуют от лингвистического национализма к национализму, граничащему с шовинизмом. »менно поэтому во врем€ войн €зыковой национализм становитс€ более €рко выраженным. Ёта тонка€ грань между необходимой и патриотической защитой родного €зыка, с одной стороны, и агрессивным национализмом, с другой, наверное, и есть та горациевска€ Ђaurea mediocritasї (Ђзолота€ серединаї), на которой так трудно удержатьс€.

”ƒ  339.137:332.

Ќј”„Ќџ≈  ќћѕ≈“≈Ќ÷»»  ј  ‘≈Ќќћ≈Ќ —ќ÷»јЋ№Ќќ

 ”Ћ№“”–Ќќ…  ќћћ”Ќ» ј÷»»

”ќ Ђ√родненский государственный университет имени янки  упалыї

”ќ Ђ√родненский государственный аграрный университетї

—тать€ посв€щена проблеме актуализации тезауруса научных компетенций как важного компонента социокультурной коммуникации. —оциокультурна€ коммуникаци€ выступает как один из базовых механизмов и неотъемлема€ составл€юща€ социокультурного процесса, обеспечива€ возможность формировани€ социальных св€зей, управлени€ совместной жизнеде€тельностью людей и регулировани€ ее отдельных областей, накопление и трансл€цию социального опыта. ¬ услови€х информационного общества или общества знаний, социокультурна€ сфера во-многом определ€етс€ тем обсто€тельством, что знание, которое всегда лежало в основе созидательной де€тельности людей, стало фундаментом инновационной экономики.

The article deals with updating a thesaurus of scientific competence as an important component of socio-cultural communication. Socio-cultural communication serves as one of the basic mechanisms and an integral part of socio-cultural process.

ќбщие характеристики современной науки в ее взаимодействии с различными сферами жизни человека и общества включают, как правило, несколько групп выполн€емых ею социальных функций. Ёто, во-первых, функции познавательна€ и мировоззренческа€, во-вторых, функции науки как непосредственной производительной силы, в третьих, ее функции как социальной силы, в-четвертых, культурна€ функци€ и другие функции, св€занные с тем, что научные знани€ и методы ныне все шире используютс€ при решении самых разных проблем, возникающих в ходе общественного развити€.

¬ эпоху глобализации и так сказать всеобщей информатизации роль науки в обществе возрастает неизмеримо. ¬ –еспублике Ѕеларусь это св€зано с формированием национальной инновационной системы как эффективной институциональной модели генерации, распространени€ и использовани€ знаний, их воплощени€ в новых продуктах, технологи€х, услугах во всех сферах жизни общества [1, с.

14]. ”читыва€, что научное знание становитс€ досто€нием не только ученой среды в узком смысле, но и производственной сферы и сферы услуг, где научное знание не только традиционно присваиваетс€, но теперь и производитс€, в коммуникации научного плана вовлекаетс€ все более широка€ часть общества, обучение технологии создани€ научного продукта становитс€ достаточно актуальным.

ѕри этом во внешних коммуникационных св€з€х формируетс€ имидж науки. »мидж науки в разных социальных группах создает единую картину функционировани€ науки в обществе.

‘ункционирование научного знани€ в процессе внутригруппового и межгруппового социального взаимодействи€ определ€ет критерии оценки науки, вли€ющие на отношение к науке и готовность заниматьс€ научной де€тельностью. ќтсутствие определенной научной политики создани€ условий дл€ поддержани€ эффективного функционировани€ науки приводит к снижению престижности данной сферы де€тельности дл€ молодых людей, способных пополнить р€ды исследователей, к возникновению проблемы старени€ научных кадров, к потере преемственности и традиций. “ем актуальнее разработка методики освоени€ научной грамотности на студенческой скамье, создание таким образом условий доступности норм общени€ в пределах научной среды.

»сследование психологов вы€вл€ют, что дл€ обычного человека в качестве знаков принадлежности личности к сфере науки выступают особенности научного €зыка и манеры общени€ ученого, особенности мышлени€, параметры содержани€ и результата исследовательской де€тельности, характеристики внешнего облика ученого, большое количество книг и бумаг, окружающих ученого [2, с. 4].

¬ этом представлении о человеке науки, сложившемс€ на основании оценок более широкой части общества, напр€мую не св€занной с производством научного знани€, отметим наличие существенных черт, определ€ющих воспри€тие людей науки со стороны Ц это особый Ђнаучныйї €зык, специфический тип мышлени€.

»так, внешние коммуникации рисуют картину взаимоотношений между наукой и обществом. ќчевидно, внутренние коммуникации должны вы€вить специфику общени€ в пределах самой научной среды.

≈е основу составл€ет уровень научной компетентности ученого.Pages:     | 1 |   ...   | 10 | 11 || 13 | 14 |   ...   | 18 |
 
ѕохожие материалы:

Ђ‘®ƒќ– Ѕј Ў“  ”„ј „”ƒ≈— ћ”–ј¬≈…Ќ»  √Ћј«јћ» √≈ќЋќ√ј 2-е издание, переработанное и дополненное “омск Ч 2011 ”ƒ  591.524.22+550.382.3 ЅЅ  ƒ44+ƒ212.2+≈901.22+≈691.892 Ѕ19 Ћитературный редактор √.ј. —мирнова Ќаучный редактор канд. биол. наук доцент –.ћ.  ауль –исунки Ћ.ћ. ƒубовой ‘отографии ‘.Ѕ. Ѕакшта –ецензенты: доцент “омского политехнического университета канд. геол.-минерал. наук ј.я. ѕшеничкин; доцент »ркутской сельскохоз€йственной академии канд. биол. наук Ћ.Ѕ. Ќовак  нига участникам VIII ...ї

Ђ√.√. ћаслов ј.ѕ.  арабаницкий, ≈.ј.  очкин “≈’Ќ»„≈— јя Ё —ѕЋ”ј“ј÷»я ћ“ѕ ”чебное пособие дл€ студентов агроинженерных вузов  раснодар 2008 ”ƒ  631.3.004 (075.8.) ЅЅ  40.72   21 ћаслов √.√. “ехническа€ эксплуатаци€ ћ“ѕ. (”чебное пособие) /ћаслов √.√.,  арабаницкий ј.ѕ.,  очкин ≈.ј./  убанский государственный аг- рарный университет, 2008. Ц с.142 »здано по решению методической комиссии факультета механизации сельского хоз€йства  уб√ј” протокол є_ от __2008 г. ¬ книге рассматриваютс€ вопросы ...ї

Ђ ”ЅјЌ— »… √ќ—”ƒј–—“¬≈ЌЌџ… ј√–ј–Ќџ… ”Ќ»¬≈–—»“≈“  ј‘≈ƒ–ј —≈Ћ№— ќ’ќ«я…—“¬≈ЌЌџ’ ћјЎ»Ќ “рубилин ≈.». ‘едоренко Ќ.‘. “лишев ј.». ћ≈’јЌ»«ј÷»я ѕќ—Ћ≈”Ѕ–ќ„Ќќ… ќЅ–јЅќ“ » «≈–Ќј » —≈ћяЌ ”„≈ЅЌќ≈ ѕќ—ќЅ»≈ ƒЋя —“”ƒ≈Ќ“ќ¬ —≈Ћ№— ќ’ќ«я…—“¬≈ЌЌџ’ ¬”«ќ¬  раснодар 2009 2  ”ЅјЌ— »… √ќ—”ƒј–—“¬≈ЌЌџ… ј√–ј–Ќџ… ”Ќ»¬≈–—»“≈“  ј‘≈ƒ–ј —≈Ћ№— ќ’ќ«я…—“¬≈ЌЌџ’ ћјЎ»Ќ “рубилин ≈.». ‘едоренко Ќ.‘. “лишев ј.». ћ≈’јЌ»«ј÷»я ѕќ—Ћ≈”Ѕ–ќ„Ќќ… ќЅ–јЅќ“ » «≈–Ќј » —≈ћяЌ –екомендовано ”чебно-методическим объединением вузов –оссийской ‘едерации по ...ї

Ђ”правление по охране окружающей среды и природопользованию “амбовской области  –ј—Ќјя  Ќ»√ј “јћЅќ¬— ќ… ќЅЋј—“» ∆ивотные “амбов, 2012 ѕ–≈ƒ»—Ћќ¬»≈ ЅЅ  28.6 ”ƒ  591.6:502.74 –астительный и животный мир “амбовской области уже в течение длительного времени подвергаетс€ интенсивному воздействию человека. –убки леса, пожары, палы, распашка земель под сельскохоз€йственные нужды, охота, неконтролируемый сбор полезных растений, различного рода мелиоративные работы, внесение  –ј—Ќјя  Ќ»√ј “јћЅќ¬— ќ… ...ї

ЂЅорис  росс ¬оспоминани€ о ¬ове »стори€ моей жизни Ќестор-»стори€ —анкт-ѕетербург 2008 ”ƒ  882-94 ЅЅ  84(2)-49 Ѕорис  росс. ¬оспоминани€ о ¬ове (»стори€ моей жизни). —ѕб.: Ќестор-»стори€, 2008. 336 с. ISBN 978-59818-7241-9 ©  росс Ѕ., 2008 © »здательство Ќестор-»стори€, 2008 „то-то с пам€тью моей стало, Ч все, что было не со мной, помню –. –ождественский ѕредисловие автора Ёта книга Ч обо мне. ¬ова Ч мой псевдоним. ћне показалось, что, рассказыва€ о себе в третьем лице, € могу быть более откро ...ї

Ђ–ќ——»…— јя ј јƒ≈ћ»я Ќј”  —»Ѕ»–— ќ≈ ќ“ƒ≈Ћ≈Ќ»≈ »Ќ—“»“”“ Ѕ»ќ‘»«» » —ќ –јЌ “. √. ¬олова Ѕ»ќ“≈’ЌќЋќ√»я ќтветственный редактор академик ». ». √ительзон –екомендовано ћинистерством общего и профессионального образовани€ –оссийской ‘едерации в качестве учебного пособи€ дл€ студентов высших учебных заведений, обучающихс€ по направлению ’имическа€ технологи€ и биотехнологи€, специальност€м ћикробиологи€, Ёко логи€, Ѕиоэкологи€, Ѕиотехнологи€. »здательство —ќ –јЌ Ќовосибирск 1999 ”ƒ  579 (075.8) ЅЅ  30. ¬ ...ї

Ђ –ј—Ќјя „” ќ“— ќ√ќ ј¬“ќЌќћЌќ√ќ ќ –”√ј  Ќ»√ј “ом 2 –ј—“≈Ќ»я Department of Industrial and Agricultural Policy of the Chukchi Autonomous District Russian Academy of Sciences Far-Eastern Branch North-Eastern Scientific Centre Institute of Biological Problems of the North RED DATA BOOK OF ThE ChuKChI AuTONOmOuS DISTRICT Vol. 2 PLANTS ƒепартамент промышленной и сельскохоз€йственной политики „укотского автономного округа –оссийска€ академи€ наук ƒальневосточное отделение —еверо-¬осточный научный центр ...ї

Ђјƒћ»Ќ»—“–ј÷»я  –ј—Ќќƒј–— ќ√ќ  –јя  –ј—Ќјя  Ќ»√ј  –ј—Ќќƒј–— ќ√ќ  –јя (∆»¬ќ“Ќџ≈) »«ƒјЌ»≈ ¬“ќ–ќ≈  –ј—Ќќƒј– 2007 ”ƒ  591.615 ЅЅ  28.688   78  расна€ книга  раснодарского кра€ (животные) / јдм.  раснодар. кра€: [науч. ред. ј. —. «амотайлов]. Ч »зд. 2-е. Ч  раснодар: ÷ентр развити€ ѕ“–  раснодар. кра€, 2007. Ч 504 с.: илл. ¬ книге приведена кратка€ информаци€ по морфологии, распространению, биологии, экологии, угрозе исчезновени€ и мерах охраны 353 видов животных, включенных в ѕеречень таксонов ...ї

Ђ –ј—Ќјя  Ќ»√ј  –ј—Ќќя–— ќ√ќ  –јя Red data book of the Krasnoyarsk territory –едкие и наход€щиес€ The Rare под угрозой исчезновени€ and Endangered виды дикорастущих Species of Wild растений и грибов Plants and Funguses ѕ–ј¬»“≈Ћ№—“¬ќ  –ј—Ќќя–— ќ√ќ  –јя ћинистерство природных ресурсов и лесного комплекса  расно€рского кра€  √Ѕ” ƒирекци€ природного парка ≈ргаки ћ»Ќ»—“≈–—“¬ќ ќЅ–ј«ќ¬јЌ»я » Ќј” » –ќ——»…— ќ… ‘≈ƒ≈–ј÷»» ‘√јќ” ¬ѕќ —ибирский федеральный университет ‘√ќ” ¬ѕќ  расно€рский государственный ...ї

Ђ –ј—Ќјя  Ќ»√ј  –ј—Ќќя–— ќ√ќ  –јя Red data book of the Krasnoyarsk territory –едкие и наход€щиес€ Rare под угрозой исчезновени€ and Endangered виды животных Species of Animals ѕ–ј¬»“≈Ћ№—“¬ќ  –ј—Ќќя–— ќ√ќ  –јя ћинистерство природных ресурсов и лесного комплекса  расно€рского кра€ ћ»Ќ»—“≈–—“¬ќ ќЅ–ј«ќ¬јЌ»я » Ќј” » –ќ——»…— ќ… ‘≈ƒ≈–ј÷»» ‘√јќ” ¬ѕќ —ибирский федеральный университет ‘√ќ” ¬ѕќ  расно€рский государственный педагогический университет им. ¬.ѕ. јстафьева ‘√Ѕќ” ¬ѕќ —ибирский государственный ...ї

Ђ“ундрова€ “ипична€ глеева€ типична€ арктическа€ ѕодзолиста€ почва почва почва ƒерново- карбонатна€ выщелоченна€ ƒерново- почва грунтово- ƒерново- глеевата€ (таежно-лесных подзолиста€ почва областей) почва ѕќ„¬ќ¬≈ƒ≈Ќ»≈ ¬ 2 „ј—“я’ ѕод редакцией ¬.ј.  овды, Ѕ.√. –озанова „асть 1 ѕочва и почвообразование ƒопущено ћинистерством высшего и среднего специального образовани€ ———– в качестве учебника дл€ студентов почвенных и географических специальностей университетов ћќ— ¬ј ¬џ—Ўјя Ў ќЋј ЅЅ  40. ѕ ...ї

Ђ–оссийска€ академи€ сельскохоз€йственных наук ќтделение мелиорации, водного и лесного хоз€йства ¬сероссийский научно-исследовательский институт гидротехники и мелиорации им.ј.Ќ. ост€кова ћеждународна€ научна€ конференци€ ( ост€ковские чтени€) Ќаукоемкие технологии в мелиорации ѕосв€щаетс€ 118 - летию со дн€ рождени€ ј.Ќ. ост€кова ћатериалы конференции 30 марта 2005 г. ћосква 2005 ”ƒ  631.6: 502.65:519.6 Ќаукоемкие технологии в мелиорации ( ост€ковские чтени€) ћеждународна€ конференци€, 30 марта ...ї

Ђ”ƒ  633/635 (075.8) ЅЅ  41/42€73 « 56 јвторы: кандидат сельскохоз€йственных наук, доцент Ќ.Ќ. «енькова; доктор сель- скохоз€йственных наук, профессор Ќ.ѕ. Ћукашевич; академик ЌјЌ Ѕеларуси, доктор сельскохоз€йственных наук, профессор ¬.Ќ. Ўлапунов –ецензенты: декан агрономического факультета ”ќ Ѕ√—’ј, доктор сельскохоз€йствен- ных наук, профессор ј.ј. Ўелюто; главный научный сотрудник –”ѕ »нститут мелиорации, доктор сель скохоз€йственных наук, профессор ј.—. ћееровский «енькова, Ќ.Ќ. « 56 ќсновы ...ї

Ђ¬. ј. Ќедолужко  онспект дендрофлоры российского ƒальнего ¬остока ”ƒ  581.9:634.9 (571.6) ¬. ј. Ќедолужко.  онспект дендрофлоры российского ƒальнего ¬остока. - ¬ладивосток: ƒальнаука, 1995.- 208 с. –абота €вл€етс€ результатом многолетних исследований автора и подводит итоги таксономического и хорологического изучени€ арборифлоры российского ƒальнего ¬остока. ќсновна€ часть книги изложена в виде конспекта, включающего: 1) названи€ и краткие справки о семействах и родах, 2) номенклатурные справки ...ї

ЂЌј÷»ќЌјЋ№Ќјя ј јƒ≈ћ»я Ќј”  Ѕ≈Ћј–”—» –еспубликанское унитарное предпри€тие Ќаучно-практический центр Ќациональной академии наук Ѕеларуси по механизации сельского хоз€йства Ќаучно-технический прогресс в сельскохоз€йственном производстве ћатериалы ћеждународной научно-практической конференции (ћинск, 21Ц22 окт€бр€ 2009 г.) ¬ 3 томах “ом 1 ћинск Ќѕ÷ ЌјЌ Ѕеларуси по механизации сельского хоз€йства 2009 ”ƒ  [631.171+636]:631.152.2(082) ЅЅ  40.7 Ќ34 –едакционна€ коллеги€: д-р техн. наук, проф., ...ї

Ђћинистерство культуры –‘ √осударственное научное учреждение ÷ентральна€ научна€ сельскохоз€йственна€ библиотека –оссельхозакадемии ќ√”  ќрловска€ областна€ публична€ библиотека им. ».ј. Ѕунина ѕ–ќЅЋ≈ћџ »Ќ“≈√–ј÷»» » ƒќ—“”ѕЌќ—“» —≈Ћ№— ќ’ќ«я…—“¬≈ЌЌџ’ »Ќ‘ќ–ћј÷»ќЌЌџ’ –≈—”–—ќ¬ ¬ ”—Ћќ¬»я’ –ј«¬»“»я ”—“ќ…„»¬ќ√ќ —≈Ћ№— ќ√ќ ’ќ«я…—“¬ј ћатериалы научно-практической конференции ќрЄл, 6 окт€бр€ 2010 г. ќрел 2010 ЅЅ  78.386 ѕ 78 –едакционно Ўатохина Ќ. «. (председатель) издательский ∆укова ё. ¬. совет »гнатова ...ї

ЂЌј÷»ќЌјЋ№Ќјя ј јƒ≈ћ»я Ќј”  Ѕ≈Ћј–”—» –еспубликанское унитарное предпри€тие Ќаучно-практический центр Ќациональной академии наук Ѕеларуси по механизации сельского хоз€йства Ќаучно-технический прогресс в сельскохоз€йственном производстве ћатериалы ћеждународной научно-практической конференции (ћинск, 19Ц20 окт€бр€ 2010 г.) ¬ 2 томах “ом 1 ћинск Ќѕ÷ ЌјЌ Ѕеларуси по механизации сельского хоз€йства 2010 1 ”ƒ  [631.171+636]:631.152.2(082) ЅЅ  40.7 Ќ34 –едакционна€ коллеги€: д-р техн. наук, проф., ...ї

Ђћинистерство сельского хоз€йства –оссийской ‘едерации ƒепартамент научно-технологической политики и образовани€ ћинистерство сельского хоз€йства »ркутской области ‘√Ѕќ” ¬ѕќ »ркутска€ государственна€ сельскохоз€йственна€ академи€ ћј“≈–»јЋџ ћ≈∆ƒ”Ќј–ќƒЌќ… Ќј”„Ќќ-ѕ–ј “»„≈— ќ…  ќЌ‘≈–≈Ќ÷»», ѕќ—¬яў≈ЌЌќ… 110-Ћ≈“»ё —ќ ƒЌя –ќ∆ƒ≈Ќ»я ј.ћ.  ј«јЌ— ќ√ќ (21 декабр€ 2012 г.) »ркутск 2012 ”ƒ  001:63 –едакционна€ коллеги€ »ваньо я.ћ., проректор по учебной работе »р√—’ј ‘едурина Ќ.»., декан экономического ...ї

Ђћ»Ќ»—“≈–—“¬ќ ќЅ–ј«ќ¬јЌ»я » Ќј” » –≈—ѕ”ЅЋ» »  ј«ј’—“јЌ  ќћ»“≈“ Ќј” » –√ѕ »Ќ—“»“”“ Ѕќ“јЌ» » » ‘»“ќ»Ќ“–ќƒ” ÷»» »«”„≈Ќ»≈ Ѕќ“јЌ»„≈— ќ√ќ –ј«ЌќќЅ–ј«»я  ј«ј’—“јЌј Ќј —ќ¬–≈ћ≈ЌЌќћ Ё“јѕ≈ ћеждународна€ научна€ конференци€, посв€щенна€ юбилейным датам выдающихс€ ученых-ботаников  азахстана јлматы, 6-7 июн€ 2013 года јлматы 2013 1 ”ƒ  85 ЅЅ  28.5л6 »32 √лавный редактор Ц д.б.н. —итпаева √.“. ќтветственный секретарь Ц к.б.н. —аметова Ё.—. ќтветственный за выпуск Ц к.б.н. ¬еселова ѕ.¬. –едакционна€ коллеги€: ...ї


 
© 2013 www.seluk.ru - ЂЅесплатна€ электронна€ библиотекаї

ћатериалы этого сайта размещены дл€ ознакомлени€, все права принадлежат их авторам.
≈сли ¬ы не согласны с тем, что ¬аш материал размещЄн на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.